Sukcesywna dostawa wysokoskoncentrowanych środków czystości do mycia różnych powierzchni w obiektach PRz.

» Opis zapytania

Wspólny Słownik Zamówień: 39830000-9 - Środki czyszczące
Dostawa sukcesywna przez okres 12 miesięcy wysokoskoncentrowanych środków czystości zgodnie z opisem jak w załączniku nr 4. Stacje dozujące na środki czystości zostaną dostarczone przez firmę dostarczającą środki czystości i zostaną zamontowane w miejscach wyznaczonych w budynkach: budynek "V" - 3 szt., budynek "S"- 3 szt., budynek "P" - 3 szt. (zgodnie z wskazaniem administratorów), DS "NESTOR" - 2 szt., DS"ALCHEMIK" - 2 szt., DS"PINGWI"-2 szt., DS"IKAR"- 6 szt., DS "AKAPIT" - 2 szt., DS "AVIATA" - 2 szt., DS. "PROMIEŃ" - 2 szt. ( zgodnie z wskazaniem przedstawiciel Domów Studenckich) . Ogółem 29 punktów.
Wszystkie oferowane artykuły muszą posiadać karty charakterystyki produktu (jeśli są wymagane ustawą z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych Dz. U. z 2001 r. nr 11, poz. 84 z pózn. zm. i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami) oraz zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w konsekwencji dopuszczone są do obrotu i używania.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, winien przed podpisaniem umowy złożyć te dokumenty Zamawiającemu..
Okres przydatności do użytku dostarczonych środków czystości nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się