Dostawa wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie (66-440) mieszczącego się przy ul. Poznańskiej 1; sprzętu dydaktycznego, pomocy optymalizujących proces kształcenia zawodowego w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych.
Zamówienie współfinansowane jest w ramach projektu pn.: „ Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie" w ramach Osi Priorytetowej 9 „ Infrastruktura społeczna", 9.3 „ Rozwój infrastruktury edukacyjnej" Podziałanie 9.3.1 „ rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020"
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych maszyn, urządzeń, mierników, kluczy, akcesoriów i elementów wyposażenia pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje również montaż urządzeń, rozmieszczenie w miejscu przeznaczenia oraz utylizację opakowań i materiałów nieprzydatnych.
W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy także:
- wykonanie kompleksowego montażu stanowisk podnośników nożycowych diagnostycznych z szarpakami i obrotnicami, a także przekazanie Zamawiającemu tych urządzeń odebranych przez Urząd Dozoru Technicznego,
- montaż urządzenia do montażu/demontażu opon – konieczność montażu urządzenia uzależniona jest od rodzaju dostarczanego urządzenia i wymogów producenta oraz wymagań dotyczących udzielanej gwarancji,
- montaż wyciągów spalin do pojazdów – konieczność montażu urządzenia uzależniona jest od rodzaju dostarczanego urządzenia i wymogów producenta oraz wymagań dotyczących udzielanej gwarancji,
- montaż wyważarki do kół – konieczność montażu urządzenia uzależniona jest od rodzaju dostarczanego urządzenia i wymogów producenta oraz wymagań dotyczących udzielanej gwarancji.
- przeszkolenie z zakresu obsługi wybranych urządzeń (wymienionych w zał. nr 7 do SIWZ).

Przedmiot zamówienia stanowić będzie wyposażenie pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie, wobec czego Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymaga, aby był on fabrycznie nowy, kompletny, posiadał instrukcje obsługi (w języku polskim) oraz stosowne wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, spełniał normy oraz przeznaczenie - do celów przemysłowych (dla profesjonalistów).
Uwagi ogólne:
jeśli w opisie przedmiotu zamówienia podane zostały nazwy i producenci materiałów i technologii – to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione muszą być, by mogły być użyte w czasie realizacji zamówienia.
Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia.
Symbole, czy oznaczenia przyjęte na potrzeby kosztorysów należy także traktować jako typ - przykład. Bezwzględnie dopuszcza się inne materiały, urządzenia innych producentów o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt powinien mieć te same cechy funkcjonalne.

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się