Specjalistyczne badania osiadań i odkształceń kominów HMG w roku 2019

» Opis zapytania

Część I.

1. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie specjalistycznych badań osiadań i odkształceń kominów HMG w 2019 roku według § 2 pn. „Wykaz Kominów objętych pomiarem w 2019r”.

2. Zakres specjalistycznych badań osiadań i odkształceń kominów obejmuje :
a) niwelację precyzyjną reperów na kominach z dowiązaniem do reperów głębinowych huty ( 4 repery w Hucie I i 4 repery w Hucie II),
b) pomiary pionowości wykonane na wybranych poziomach powłoki kominów w nawiązaniu do opracowań z lat ubiegłych,
c) ze względu na trudny dostęp , sugerowane jest wykonanie pomiarów kominów KOP nr 30, 31 oraz KLW nr 32 Wydziału P-23 techniką skaningu laserowego.

3. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: od dnia 01.05.2019r. do dnia 30.09.2019r.,

4. Zamawiający powiadomi w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej Wykonawcę o potrzebie wykonania prac z 7 dniowym wyprzedzeniem.

5. Wyniki uzyskane z pomiarów i badań kominów należy opracować w formie operatu geodezyjnego.

6. W opracowanym operacie geodezyjnym muszą znaleźć się między innymi następujące dane:
a) błąd pomiaru danej wartości,
b) datę, temperaturę oraz warunki pogodowe w czasie wykonywania pomiarów,
c) wnioski z pomiarów geodezyjnych.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyników badań i pomiarów w formie operatu geodezyjnego do siedziby Zamawiającego w 5 egz. przy czym operat dotyczący Kominów dla Wydziału P-23, należy opracować osobno w 2 egzemplarzach oraz na nośniku cyfrowym CD i dostarczyć tak jak pozostałe.
Opracowana dokumentacja będzie kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

8. Wszelkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania w/w zakresu prac w całości po stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia.

9. Miejscem świadczenia Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego Oddział HM „Głogów”. .

10. Pozostałe warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zostały określone w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia pt. "Projekt umowy".

11. Ogólne Warunki Zamówień (OWZ) dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Część II.
1. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone dla przedmiotowego postępowania przetargowego w Kryteriach Ogólnych SWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Oferty należy składać elektronicznie do dnia określonego w niniejszym Ogłoszeniu.
6. Termin - Pytania i odpowiedzi (SWZ):
6.1. zadawania pytań przez Oferenta: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
6.2.Udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego :1 dzień roboczy przed terminem składania ofert.
7. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny zgodnie z formularzem w systemie SWZ.
9. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
10. Cena ma być podana w walucie: PLN.
11. Ocenie podlegać będzie cena ryczałtowa netto oferty (C). Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku od towarów i usług u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny za wykonanie Przedmiotu Zamówienia ( C ) oraz innych kryteriów odnoszących się do Przedmiotu Zamówienia (SWZ /Kryteria Specyficzne).
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie negocjacji (SWZ -Etap II) . Podczas negocjacji negocjowane będzie wynagrodzenie C.
14. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się