Dostawa płynu do chłodnic ERGOFRYZ lub produktu równoważnego oraz płynu DOT-4 dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddziała El. Łagisza

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Biuro Zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę:

- PŁYNU DO CHŁODNIC ERGOFRYZ lub produktu równoważnego ( 018-711-028-0) w ilości: - 240 kg.
Wielkość dostarczanych opakować produktów równoważnych od a’20L lub większe, a w przypadku produktu oryginalnego ERGOFRYZ producenta Boryszew ERG dostawa w opakowaniach a’120L.

- PŁYNU HAMULCOWEGO DOT-4 (018-752-081-0) w ilości: - 5 L.
wielkość dostarczonych opakowań dowolna od a’0,5 L. do a’1 L.

-------------------------------------
UWAGI:
- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne różnych producentów.
Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych właściwościach i parametrach chemicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny producenta Boryszew ERG.
- Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do dołączenie karty charakterystyki oferowanego produktu celem weryfikacji złożonej oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, 42-504 Będzin, ul. Pokoju 14 - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy: jak najkrótszy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- nazwa oferowanego produktu (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać nazwę producenta oferowanego produktu oraz oznaczenie i wielkość opakowania),

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.

2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.

3. W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta

4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub aukcji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się