Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych z uwzględnieniem elementów zielonych zamówień publicznych, w ramach projektu pn. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni zawodowych z uwzględnieniem elementów zielonych zamówień publicznych w ramach projektu pn. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.
2. Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 8 części pn.:
1) dostawa sprzętów wytwarzania energii cieplnej,
2) dostawa modułów elektronicznych inteligentnego budynku,
3) dostawa zestawów do programowania robotów,
4) dostawa zestawów panelowych diagnostyki samochodowej,
5) dostawa sprzętów geodezyjnych,
6) dostawa sprzętów elektronicznych,
7) dostawa wyposażenia gastronomicznego, hotelowego i biurowego,
8) dostawa elektronicznego wyposażenia gastronomicznego i hotelowego.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
5. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, dla każdej części, zawarto odpowiednio w załącznikach nr 1–8 do siwz, które dołączyć należy do oferty (w zależności od części zamówienia, której oferta dotyczy) po uzupełnieniu przez Wykonawcę cen i informacji o oferowanym przedmiocie zamówienia.
6. W pozycjach zawartych w załącznikach nr 1–8 siwz, w których Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez przykładowe wskazanie nazw własnych, dopuszcza się zaoferowanie sprzętu równoważnego (jeżeli nie zastrzeżono inaczej), a podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał (chyba, że w załączniku wskazano inaczej, np. poprzez określenie wymogu maksymalnego). W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1–8 do oferty, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych, równoważnych niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego). W przypadku złożenia oferty równoważnej, należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane w załączniku nr 1–8 dołączonym do oferty odpowiednio dla danej części zamówienia. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna sprzęt, który będzie odpowiadać parametrom technicznym lub wymaganiom funkcjonalnym określonym w załącznikach nr 1–8 do siwz. Nazwy własne towarów albo oznaczenia producenta wskazane w siwz zostały użyte jedynie przykładowo, a Wykonawcy mogą dostarczyć w każdym takim przypadku przedmiot zamówienia równoważny (tj. o nie gorszych parametrach aniżeli posiadane przez przedmiot zamówienia wskazany przykładowo w ww. załącznikach). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Przedmioty zaoferowane w obrębie danej pozycji muszą być jednakowe.
8. Przedmiot zamówienia, wymieniony w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, zostanie dostarczony przez Wykonawcę odpowiednio do:
1) budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8,
2) budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24,
3) budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6,
4) budynku Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, ul. Żeromskiego 41.
9. Zamówienie obejmuje dostawę ww. przedmiotu zamówienia wraz z jego rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach, o których mowa w ust. 8. Pomieszczenia zostaną wskazane przez Zamawiającego lub przez dyrektorów tych szkół najpóźniej w dniu realizacji dostawy. Zamawiający informuje, że we wskazanych budynkach nie znajdują się windy.
10. Przedmiot zamówienia musi być odpowiednio dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia). Oprogramowanie powinno być dostarczone z licencją na czas nieokreślony, chyba, że w opisie przedmiotu zamówienia wskazano inaczej.
11. Sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających (chyba, że opis przedmiotu zamówienia przewiduje inne rozwiązania).
12. Instalacja sprzętu (urządzeń) i jego pełne uruchomienie zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły w dniach realizacji dostaw. Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie testów w zakresie koniecznym do prawidłowego użytkowania sprzętu (urządzeń) z wykorzystaniem wszystkich jego funkcjonalności.
13. Wykonawca przeprowadzi w miejscu dostawy instruktaż z obsługi sprzętu.
14. Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonej protokołem odbioru, który wystawiony zostanie przez Zamawiającego i przesłany do wiadomości Wykonawcy. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
15. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte we wzorze umowy.
16. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy lub instalacji oprogramowań.
17. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
18. Przedmiot zamówienia, który zostanie dostarczony w opakowaniach, powinien posiadać opakowania wykonane z materiału łatwo poddającego się recyklingowi, bądź z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych lub powinny to być opakowania objęte systemem wielokrotnego użytku. Materiały opakowaniowe muszą być ręcznie łatwo sortowalne i nadawać się do recyklingu, a w ich skład powinien wchodzić jeden rodzaj materiału (np. tektura, papier, tworzywo sztuczne, materiał włókienniczy).
19. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (w tym okres gwarancji) stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne sprzęty muszą mieć parametry/cechy nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się