Dostawa materiałów elektrycznych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów elektrycznych, która swym zakresem obejmuje następujący asortyment: automat zmierzchowy, bezpieczniki mocy, czujniki zmierzchowe, czujniki ruchu, dekle uniwersalne, różnego rodzaju gniazda elektryczne, kluczyki do kłódki energetycznej, kolana PCV, kontrolki pracy, końcówki kablowe, koszulki termokurczliwe, lampy metahalogenowe, LED, sodowe, linki, listwy instalacyjne, listwy zaciskowe, łączniki, mufy, naświetlacze, skrzynki przeciwwybuchowe, opaski kablowe, oprawki żarówek, przedłużacze, przekaźniki, przewody elektryczne, przyciski dzwonka, puszki, rozdzielnice, rury, stateczniki, szyny łączeniowe, szybkozłączki, świetlówki, taśmy izolacyjne, tulejki elektryczne, uchwyty przewodów, uchwyty do rur, wkładki, wtyczki, wyłączniki, rozłączniki, zapłonniki, wyzwalacze, zegary sterujące, zestawy z wyłącznikiem, złączki, żarniki, żarówki, dywaniki dielektryczne, liczniki prądu, grzejniki elektryczne, mierniki cęgowe, oprawy indukcyjne, oprawy jarzeniowe, oprawy oświetleniowe uliczne, rastrowe, do świetlówek, plafoniery, do lamp sodowych, praski do tulejek, przenośne lampy halogenowe, testery napięcia, wentylatory kanałowe.
2.Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem do obrotu towaru.
4.Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy
5.Ceny jednostkowe określone w formularzu kalkulacji ceny ofertowej pozostają niezmienne przez okres trwania zamówienia.
6.Wykonawca udzieli min. 12-miesiecznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od dnia jego odbioru przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie będzie krótszy od okresu gwarancji udzielonego przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
7.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego – magazyny położone w Rzeszowie, Jarosławiu, Nisku i Żurawicy na własny koszt i ryzyko zgodnie z danymi zawartymi w formularzu cenowym. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku przedmiotu umowy.
8.Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszej SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne".
9.Zamiast materiałów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
10.Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zaoferowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku braku wyżej wymienionych informacji, dokumentów Zamawiający domniemywa, że zostały zaoferowane materiały opisane przez Zamawiającego poprzez wskazanie nazwy producenta, nazwy własnej, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia materiałów.
11.Poprzez materiały równoważne rozumieć należy materiały producenta innego niż wskazanego przez Zamawiającego o parametrach nie gorszych pod względem jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
12.Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się