Dostawa kolan podgrzewacza wody do kotła CFB260

» Opis zapytania

Zapraszamy do kolejnej rundy zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty cenowej uwzgledniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę:
Poz.1 (340-727-501-I) KOLANO FI 31,8x4,5mm/2x90St. R=35 L=550mm GAT.16Mo3 ECO II CIĄGU KOCIOŁ CFB-260 – 560 szt.
Uwagi:
Parametry obliczeniowe:
- Ciśnienie obliczeniowe: 16,5 [MPa],
- temperatura obliczeniowa: 375 st. C
Wymagania techniczne:
- Producent przedmiotu zamówienia musi posiadać odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, które pozwolą dopuścić produkt do eksploatacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem wówczas powinien udokumentować, iż producent przedmiotu zamówienia posiada odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych.
- Wytworzone wyroby muszą być wykonane zgodnie z Warunkami Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych z rur fabrycznie nowych. Nie dopuszcza się sztukowania rur.
Zamawiający udostępni szkice w/w kolan. Warunkiem udostępnienia szkiców jest złożenie Oświadczenia o zachowaniu w poufności udostępnionych danych (Załącznik nr 1) podpisanego przez osoby upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji.
----------------------------------------
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno- wg Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja 12 miesięcy od daty dostawy,
Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- dowód dostawy;
- świadectwa odbioru wystawione w oryginale przez Wykonawcę;
- świadectwa odbioru 3.1 wg PN-EN10204:2006;
- dokumentację techniczną i odbiorową wynikającą z warunków Urzędu Dozoru Technicznego.
Dla odgięć rurowych wymagane są protokoły:
- pomiarów grubości,
- badań wizualnych,
- pomiarów owalizacji,
- pomiarów twardości elementów giętych.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
5. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta
6.Zastrzeżenia Zamawiającego:
6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się