Dostawa, montaż i uruchomienie 13 kpl. klimatyzatorów wraz z serwisem gwarancyjnym w budynkach Uniwersytetu Śląskiego

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 13 kpl. klimatyzatorów o parametrach technicznych nie gorszych od wymienionym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ, zwanych dalej „urządzeniami”. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające urządzenie do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić także bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń, obejmujący swoim zakresem obowiązkowe bezpłatne przeglądy gwarancyjne (dwa razy w roku) i utrzymanie warunków gwarancji w zadeklarowanym przez Wykonawcę okresie gwarancyjnym.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, uruchomieniem instalacji oraz przeszkolenie wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń. Klimatyzatory wymienione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) należy zamontować w budynkach Uniwersytetu Śląskiego wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ.
3) Montaż winien być dokonany zgodnie z DTR urządzenia oraz zaleceniami producenta jak również obowiązującymi przepisami i normami w sposób zapewniający prawidłowe działanie klimatyzatorów. Wszystkie materiały, a także maszyny i narzędzia specjalistyczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zabezpiecza Wykonawca. Szczegółowe warunki montażu określa załącznik 2 do SIWZ.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
5) Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 31.10.2018 r.
do dnia 17.12.2018 r.
6) Adresy dostawy:
Uniwersytet Śląski,
Instytut Mat-Fiz.-Chem. Katowice, ul. Bankowa 14
Wydział Nauk Społecznych , Katowice ul. Bankowa 11
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Sosnowiec, ul. Będzińska 39
Wydział Filologiczny, Sosnowiec, ul. Grota –Roweckiego 5.
Szczegółowe adresy dostawy poszczególnych klimatyzatorów określono w załączniku nr 2 do SIWZ.
7) Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru.
8) Wymagany czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia wady.
Czas reakcji serwisu - oznacza czas rozpoczęcia usuwania wady w miejscu, w którym urządzenie jest używane chyba, że sprzeciwia się temu istota wady. Czas jest liczony od chwili przesłania zgłoszenia faksem lub mailem lub pisemnie do serwisu Wykonawcy.
Przez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczone przez użytkownika przybycie serwisanta diagnozę i rozpoczęcie naprawy.
Czas reakcji serwisu stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż dopuszczalny maksymalny czas reakcji serwisu, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ.
9) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się