Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

» Opis zapytania

5.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego (zwanego dalej również „sprzętem”), dostarczonego zgodnie
ze specyfikacją techniczną oraz wymaganiami SIWZ.
5.2. Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części (od I do IV):
Część I: Przenośny miernik grubości powłok,
Część II: Uchwyty do spektrofotometru Jasco V770,
Część III: Tensjometr laboratoryjny,
Część IV: Mikroskop fluorescencyjny z fluorescencją LED.
5.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również instruktaż osób (instruktaż dotyczy części od II
do IV zamówienia) wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia (informacje o wymaganym zakresie i warunkach realizacji instruktażu podane zostały w specyfikacji technicznej w poszczególnych częściach zamówienia) oraz udzielenie gwarancji
i wykonywanie przez wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w projekcie umowy.
5.4. Gwarantem dla zmawiającego jest wykonawca, nie zwalnia to jednak wykonawcy od dostarczenia dokumentów gwarancyjnych, licencyjnych, wsparcia technicznego, itp. producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z tym przedmiotem zamówienia.
5.5. Wykonawca w ramach realizacji dostawy i uruchomienia sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia instruktaż (dotyczy części od II do IV zamówienia), osób wskazanych przez zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia jednak po jego dostarczeniu i uruchomieniu w laboratorium zamawiającego. Informacje o wymaganym zakresie i warunkach realizacji instruktażu podane zostały w specyfikacji technicznej w poszczególnych częściach zamówienia, których obowiązek instruktażu dotyczy.
5.6. Dostarczony sprzęt musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony.
5.7. Dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia, musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
5.8. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest wprowadzony legalnie do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
5.9. Dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. W przypadku części IV zamówienia dopuszczana jest możliwość zaoferowania w pełni sprawnego,
bez śladów użytkowania, mikroskopu fluorescencyjnego z fluorescencją LED z podzespołami podemonstracyjnymi.
5.10. Dostarczony sprzęt musi być zaopatrzony w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne
do jego uruchomienia w konfiguracji zgodnej z wymaganiami i parametrami minimalnymi podanymi
w specyfikacji techniczno - cenowej zamówienia jak również – o ile to dotyczy danego sprzętu
– w ściśle określoną, dokładną i pełną listę materiałów eksploatacyjnych z okresami wymiany i cenami.
5.11. Dostarczony sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony
w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji techniczno - cenowej zaznaczono inaczej.
5.12. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, jednakże pod warunkiem spełnienia przez oferowany sprzęt równoważny wszystkich podanych przez zamawiającego
w specyfikacji techniczno - cenowej wymagań oraz parametrów technicznych określających przedmiot zamówienia. W takim wypadku wykonawca zobowiązany jest wyróżnić w formularzu specyfikacji techniczno - cenowej pogrubioną czcionką parametry czy cechy różne od wymaganych przez zamawiającego. Wszystkie nazwy własne produktów albo oznaczenia producenta wskazane
w specyfikacji techniczno - cenowej zostały użyte jedynie przykładowo. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego.
5.13. Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia posiadać będzie serwis producenta tegoż sprzętu, z obsługą serwisową prowadzoną w języku polskim.
5.14. W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, oraz ubezpieczenie na czas dostawy
jak i przeglądów serwisowych i wsparcia technicznego zgodnie z ofertą wykonawcy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z jego realizacją.
5.15. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania dostarczonego przedmiotu zamówienia
w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się