Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Sadkowice w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”

» Opis zapytania

1. Realizacja polega na pełnieniu roli Wykonawcy prac związanych z inwestycją pt: „Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Sadkowice”, obejmujących usługę wykonania digitalizacji danych, dostarczenia narzędzi umożliwiających zarządzanie danymi oraz ich udostępnianie, również w postaci innowacyjnych e-usług wraz ze szkoleniem związanym z kompleksową realizacją Projektu w ramach „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”. W niniejszym dokumencie zawarto minimalne wymagania dla poszczególnych elementów usługi, w tym przede wszystkim:
a) usługę wykonania pełnej analizy istniejących Zbiorów Danych Przestrzennych gromadzonych przez Zamawiającego,
b) usługę wykonania pełnej analizy istniejących danych źródłowych gromadzonych przez Zamawiającego,
c) usługę pełnej digitalizacji (kalibracja i wektoryzacja) istniejących danych źródłowych gromadzonych przez Zamawiającego,
d) usługę opracowania katalogu Metadanych,
e) usługę wdrożenia Oprogramowania GIS w tym: Oprogramowania Desktop GIS, Dziedzinowych Aplikacji Oprogramowania Desktop GIS wspomagającego zarządzanie zasobami Danych przestrzennych,
f) usługę zasilenia dostarczonych systemów danymi przetworzonymi w ramach niniejszego zamówienia,
g) usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu mapowego świadczącego usługę katalogową, dostęp do map, danych, usług geoprzestrzennych i e-usług,
h) usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych, umożliwiającej dostęp do map oraz danych i usług geoprzestrzennych,
i) świadczenia usług Gwarancyjnych,
j) opracowanie Dokumentacji w tym dokumentacji szkoleniowej i użytkownika.

Wykonawca uruchomi w ramach zamówienia e-usługi 3. stopnia dojrzałości umożliwiające złożenie wniosków w zakresie:
a) Informacja o zagospodarowaniu, numerze i powierzchni działki,
b) Pobieranie WMS/WFS.

3. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w rozdziale III pkt 1 SIWZ (z wyjątkiem programistów, integratorów systemów), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się