Przystosowanie budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16 pod wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz zaleceniami i wytycznymi wynikającymi z opracowanej dokumentacji, tj.: „Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej” oraz zabezpieczenia kancelarii tajnej przed włamaniem - III postępowanie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonanie oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16. Zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwagi i informacje dotyczące postępowania:

1. Wszystkie prace związane z przystosowaniem budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16 pod wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa oraz zgodnie z decyzjami i postanowieniami Państwowej Straży Pożarnej, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ oraz zaleceniami i wytycznymi wynikającymi z opracowanej dokumentacji „Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej”, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Wszystkie prace będą prowadzone w obiekcie czynnym w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość prowadzenia prac budowlano - remontowych w godzinach od 700 do 1800 oraz w soboty, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym.
3. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania prac zapewnić na terenie objętym umową zapewnić należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją umowy oraz na skutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
4. Do wykonania prac na wysokości powyżej 1m Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
5. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postepowaniu. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji, nr tel. 86 2154273 lub 601 327 947.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) dalej zwanym RODO, informuję, że:
6.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża.
6.2 Z Inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, nr tel. 86 2154254 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail. iod@lomza.so.gov.pl .
6.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podst. Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DSO-226-5/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przystosowanie budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16 pod wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz zaleceniami i wytycznymi wynikającymi z opracowanej dokumentacji, tj.: „Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej” oraz zabezpieczenia kancelarii tajnej przed włamaniem”.
6.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
6.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, prze okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udzieleniem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
6.8 Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6.9 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się