Zakup wraz z dostawą, wniesieniem i montażem systemu depozytorów kluczy dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku- Białej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem umowy jest „Zakup wraz z dostawą, wniesieniem i montażem systemu depozytorów kluczy dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku- Białej” w następujących ilościach:
Przedmiot
Ilość
Dostawa wraz z wniesieniem i montażem depozytora na 65 kluczy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
51900000-1 – Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego zakresu znajdują się w:
3.1 załączniku nr 1 do SIWZ –formularz ofertowy,
3.2 załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy,
3.3 załączniku nr 3 do SIWZ – oświadczenia Wykonawcy;
3.4 załączniku nr 4 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
3.5 załączniku nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej,
3.6 załączniku nr 6 do SIWZ – formularz cenowy.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3. Zamawiający wymaga aby cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia wraz z dostawą, wniesieniem i montażem był fabrycznie nowy, gatunku I, wolny od wad fizycznych i prawnych, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 6 do SIWZ nazwy, producenta i modelu oferowanych urządzeń. Brak wpisania modelu i/lub producenta oferowanych urządzeń będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z SIWZ.
5. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą urządzeń ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzielił gwarancji na okres minimum 24 miesięcy i maksimum 48 miesięcy od dnia podpisania, bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron, protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.
7. Szczegółowe warunki realizacji serwisu gwarancyjnego, napraw sprzętu zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
8. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę, wniesienie i montaż asortymentu do Zamawiającego na własny koszt.
9. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
10. Zamawiający wymaga aby w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Wykonawca przedstawił na wezwanie Zamawiającego i w jego siedzibie, w maksymalnym terminie określonym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp prezentację urządzeń zaoferowanych w ofercie wraz z dokumentacją (specyfikacją) techniczną potwierdzającą spełnienie minimalnych wymagań. Zamawiający nie zapewnia sprzętu do obsługi prezentacji. Prezentacja będzie podlegała ocenie zgodności oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, czy przedstawione urządzenia spełniają minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do zaprezentowania urządzeń w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.
11. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 1, 2, 4 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia stosownych dowodów – dokumentów do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się