Dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu elektroinstalacyjnego, zwanego dalej artykułami. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i rozładowania artykułów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga aby oferowane artykuły, pochodziły z bieżącej produkcji (nie wcześniej niż 2017r.).
3) Oferowane artykuły muszą posiadać certyfikaty, atesty dopuszczające wyrób do obrotu oraz powszechnego stosowania lub aprobaty techniczne z decyzją dopuszczającą do stosowania artykułu, stanowiącą pozytywną ocenę techniczną przydatności danego wyrobu do użycia lub deklaracje zgodności – symbol CE – stwierdzające zgodność wyrobu z podstawowymi wymaganiami Unii Europejskiej.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
8) Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.Termin realizacji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ.
9) Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Logistyki, ul. Bankowa 125, 40-007 Katowice, pok. 420.
10) Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy.
11) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się