Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 zadania:
a) Zadanie nr 1 – Świdwin
b) Zadanie nr 2 – Mirosławiec
c) Zadanie nr 3 – Trzebiatów
Standardy jakościowe, szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych zadań, zawiera załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Planowane ilości zamówienia na rok 2019 zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – formularz cenowy.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:
Miejsce dostaw:
a) Zadanie nr 1 – Magazyn Żywnościowy 78-301 Świdwin
b) Zadanie nr 2 – 78-651 Mirosławiec
c) Zadanie nr 3 – ul. Połczyńska 32, 72-320 Trzebiatów
Częstotliwość i godziny dostaw: Dostawy sukcesywne, 2 razy w tygodniu w godzinach od 07.30 do 13.00. W przypadku zmiany godzin pracy jednostek wojskowych, godziny dostaw mogą ulec zmianie. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o tym fakcie, na co najmniej 2 dni przed wprowadzeniem zmiany.
Ilość towaru i ich wartości dostaw określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 8 do SIWZ są ilościami i wartościami planowanymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia w formie pisemnej przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw w sytuacjach których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sil zbrojnych, kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie częstotliwości dostaw (przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego, przy zachowaniu cen jednostkowych.
Przedmiot umowy powinien odpowiadać następującym wymogom:
a)będzie I klasy (jakości);
b)przy ich produkcji i obrocie zachowane będą zasady przewidziane w przepisach:
-ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L 31 z 1 lutego 2002 r.);
-ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. Nr 17, poz. 127; ze zm.) oraz rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.) i rozporządzenia (WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.) oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie tych rozporządzeń;
-rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. UE L 338 z 13 listopada 2004 r.);
-rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz .U. Nr 137, poz. 966; ze zm.);
-ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577; ze zm.);
-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmian rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004; art.9 ust.1 lit. c),1), zał. II,XV;
-rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 poz.1. z 30 kwietnia 2004r.).
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez okres realizowania przedmiotu zamówienia, aktualnych dokumentów potwierdzenia wdrożonego systemu HACCP w formie certyfikatu systemu HACCP wydanego przez firmy posiadające akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju albo zaświadczenia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem wdrożonego systemu HACCP. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.
Termin przydatności do spożycia w chwili dostawy do Odbiorcy, nie może być krótszy niż określony w załączniku nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się