Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego IP miasta Elbląg w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 – Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego IP miasta Elbląg w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 – Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów

Przedmiot główny:
CPV: 35.12.53.00-2
Nazewnictwo wg CPV: Kamery bezpieczeństwa

Przedmiot dodatkowy:
CPV: 32.56.20.00-0
Nazewnictwo wg CPV: Kable światłowodowe
CPV: 32.52.00.00-4
Nazewnictwo wg CPV: Sprzęt i kable telekomunikacyjne
CPV: 45.23.23.00-5
Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
CPV: 45.31.51.00-9
Nazewnictwo wg CPV: Instalacyjne roboty elektrotechniczne
CPV: 45.10.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: Przygotowanie terenu pod budowę
CPV: 45.30.00.00-0
Nazewnictwo wg CPV: Roboty instalacyjne w budynkach
CPV: 45.31.11.00-1
Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV: 45.31.40.00-1
Nazewnictwo wg CPV: Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego IP miasta Elbląg w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 – Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów.

Miejsce dostawy:
- Punkt kamerowy – rejon zjeżdżalni i placu zabaw przy przedszkolu nr 29 przy ul. Gen. Andersa 5a,
- Punkt kamerowy – skrzyżowanie ul. Obrońców Pokoju z ul. Wiejską,
- Punkt kamerowy Żłobek Miejski nr 5 ul. Kalenkiewicza 25,
- Punkt kamerowy EPEC ul. Józefa Wybickiego 21,
- Punkt kamerowy EPEC ul. Kalenkiewicza 26,
- Punkty dostępowe MSS.

2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi:
1) dostawę i instalację kamer monitoringu wizyjnego IP w pięciu lokalizacjach na terenie Miasta Elbląg;
2) budowę szaf punktów kamerowych wraz z niezbędnym wyposażeniem;
3) wybudowanie przyłączy telekomunikacyjnych do projektowanych punktów kamerowych;
4) wybudowanie przyłączy optotelekomunikacyjnych, wraz z zasilaniem, do projektowanych szaf punktów kamerowych;
5) doposażenie Punktów Dostępowych Miejskiej Sieci Szerokopasmowej „ELMAN” dla potrzeb rozbudowy istniejącego systemu monitoringu wizyjnego IP Miasta Elbląg;
6) dostawę niezbędnego oprogramowania i licencji

Szczegółowy zakres zamówienia i ilości określają przedmiary stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ:
a) Stadium: PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa i lokalizacja opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGI 2018
Obiekt: Tom 1/1. Punkt kamerowy – rejon zjeżdżalni i placu zabaw przy przedszkolu nr 29 przy ul. Gen. Andersa 5a
b) Stadium: PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa i lokalizacja opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGI 2018
Obiekt: Tom 1/2. Punkt kamerowy – skrzyżowanie ul. Obrońców Pokoju z ul. Wiejską
c) Stadium: PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa i lokalizacja opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGI 2018
Obiekt: Tom 2/1. Przyłącze optotelekomunikacyjne do punktu kamerowego AP281K
d) Stadium: PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa i lokalizacja opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGI 2018
Obiekt: Tom 2/2. Przyłącze optotelekomunikacyjne do punktu kamerowego AP282K
e) Stadium: PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa i lokalizacja opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGI 2018
Obiekt: Dostawy Uzupełniające
(Punkt kamerowy Żłobek Miejski nr 5 ul. Kalenkiewicza 25; Punkt kamerowy EPEC ul. Józefa Wybickiego 21; Punkt kamerowy EPEC ul. Kalenkiewicza 26; Punkty dostępowe MSS)

Parametry techniczne projektowanych urządzeń i technologię wykonania elementów zamówienia określa niżej wymieniona dokumentacja stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ:
a) Specyfikacje Techniczne:
1) Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Nazwa i lokalizacja opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGI 2018
b) Projekty wykonawcze:
1) Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa i lokalizacja opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGI 2018
Branża: Teletechniczna, Elektryczna
Obiekt: Tom 1/1. Punkt kamerowy – rejon zjeżdżalni i placu zabaw przy przedszkolu nr 29 przy ul. Gen. Andersa 5a
2) Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa i lokalizacja opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGI 2018
Branża: Teletechniczna, Elektryczna
Obiekt: Tom 1/2. Punkt kamerowy – skrzyżowanie ul. Obrońców Pokoju z ul. Wiejską
3) Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa i lokalizacja opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGI 2018
Branża: Teletechniczna – optotelekomunikacja
Obiekt: Tom 2/1. Przyłącze optotelekomunikacyjne do punktu kamerowego AP281K
4) Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa i lokalizacja opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGI 2018
Branża: Teletechniczna - optotelekomunikacyjna
Obiekt: Tom 2/2. Przyłącze optotelekomunikacyjne do punktu kamerowego AP282K
c) Projekty budowlane:
1) Stadium: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA
Nazwa i lokalizacja opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGI 2018
Branża: Teletechniczna, Elektryczna
Obiekt: Punkt kamerowy – rejon zjeżdżalni i placu zabaw przy przedszkolu nr 29 przy ul. Gen. Andersa 5a
2) Stadium: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA
Nazwa i lokalizacja opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGI 2018
Branża: Teletechniczna, Elektryczna
Obiekt: Punkt kamerowy – skrzyżowanie ul. Obrońców Pokoju z ul. Wiejską
d) Załącznik nr 1 do dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Specyfikacja Dostaw Uzupełniających

3. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:
3.1. Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu monitoringu wizyjnego, sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z jego instalacją i uruchomieniem w określonych lokalizacjach zgodnie z kryteriami i parametrami technicznymi podanymi w w/w dokumentacji.
3.2. Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego tzn. wyprodukowanego nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed datą składana ofert oraz nigdy wcześniej nie używanego.
3.3. Zamawiający wymaga przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż pięciu dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia.
3.4. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, licząc od daty zakończenia dostaw, usługi i robót objętych zamówieniem, tj. od daty odbioru końcowego inwestycji.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Sprzęt video

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się