„Dostawa wyposażenia dla warsztatu technicznego CIS w Stefkowej”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla warsztatu technicznego CIS w Stefkowej.

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwanego dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA:

Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w SOPZ stanowiącym załączniki nr 1 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SOPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w SOPZ załączonym do SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w SOPZ stanowiącym załącznik do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się