Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 106 i 119 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach

» Opis zapytania

1. Zakres usługi obejmuje pielęgnację drzew na drodze wojewódzkiej nr 106 (od km 96+650 do km 105+315, str. P i L) i 119 (od km 132+000 do km 153+500, str. P i L), w łącznej ilości 170 szt., w warunkach utrudnionych. Pielęgnacja drzew winna być dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przy wykonywaniu usługi Wykonawca winien bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wskazań przedstawiciela Zamawiającego. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale C SIWZ.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, szczegółowo wymienione w Formularzu Cenowym i opisie przedmiotu zamówienia, polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia
na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2018 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się