“Modernizacja sterowania komór stabilizacji tlenowej osadu na oczyszczalni ścieków w Sierakowicach”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji sterowania dwóch komór stabilizacji tlenowej osadu (KST) na oczyszczalni ścieków w Sierakowicach w następującym zakresie:
• modernizacja istniejącego układu odprowadzenia wód nadosadowych poprzez demontaż istniejącego układu oraz dostawę i montaż dekantera podwieszanego ze stali nierdzewnej w każdej z dwóch KST,
• dostawa i wymiana membran dyfuzorów systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego. Wymiany będą dotyczyć kompletu membran w poszczególnych komorach ponownie na membrany EPDM wraz z utylizacją starych membran,
• modernizacja systemu automatyki i sterowania obu KST wraz z jego powiązaniem z istniejącym na oczyszczalni systemem AKPiA.

Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona wg dokumentacji technicznej pn. “Modernizację sterowania komór stabilizacji tlenowej osadu na oczyszczalni ścieków w Sierakowicach”, która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Dostawa i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowych o wymiarach 80/120cm, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ. Dostawa i montaż obejmuje jedną tablicę informacyjno-pamiątkowe. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wytycznych zawartych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” podczas wykonywania kontraktu.
Realizacja zamówienia jest współfinasowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, umowa nr POIS.02.03.00-00-0029/17-00.
Uwaga!
Przedmiary dostaw i prac montażowych, stanowiące załączniki nr 9 do nn. SIWZ mają jedynie charakter poglądowy, ułatwiający wykonawcy obliczenie ceny za wykonanie zamówienia. Przedmiaru nie trzeba dołączać do oferty. Za wykonanie zamówienia zamawiający rozliczy się z wykonawcą ryczałtem.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia od dokonania odbioru końcowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2018 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych
  • Woda i ścieki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się