zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A

» Opis zapytania

1.Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
----Zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia został określony w PFU. Zakres ten obejmuje:
- wykonanie dokumentacji projektowej;
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsc demontażu istniejących urządzeń w pomieszczeniach biurowych IV piętra oraz na poddaszu budynku;
- demontaż jednostek wewnętrznych w pokojach oraz jednostek zewnętrznych na poddaszu;
- demontaż w niezbędnym zakresie sufitów podwieszanych;
- dostarczenie i montaż nowych urządzeń;
- niezbędne modyfikacje instalacji gazowej, cieczowej, odprowadzenia skroplin i elektrycznej związanej z podłączeniem nowych urządzeń;
- wykonanie odpowiednich prób ciśnieniowych, uruchomień instalacji, testów systemu, pomiarów środowiska w poszczególnych pomieszczeniach biurowych, uruchomienie systemu;
- ponowny montaż sufitów podwieszanych wraz z szeregiem prac budowlanych jak np. poprawki powierzchni przegród budowlanych wraz z malowaniem;
- przeszkolenie wytypowanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń i sterowników naściennych.
----Na opis przedmiotu zamówienia składa się:
a) formularz opis przedmiotu zamówienia,
b) Program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej „programem funkcjonalno-użytkowym”, „Programem” lub „PFU”.
Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
»W przypadku sprzeczności, różnic merytorycznych pomiędzy treścią PFU a treścią pozostałej części SIWZ, przesądzają zapisy pozostałej części SIWZ.

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz innych dokumentów wyspecyfikowanych poniżej, zwanych dalej łącznie „dokumentacją projektową” bądź „dokumentami projektowymi”, tj.:
a) projektu budowlanego i projektu wykonawczego (sporządzone jako jedno opracowanie) instalacji klimatyzacji;
b) przedmiaru robót;
c) informacji dotyczącej BIOZ (bezpieczeństwo i ochrona zdrowia) wynikającej z charakteru prac na istniejącym użytkowanym obiekcie;
d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
e) kosztorysu inwestorskiego szczegółowego (zwany dalej także kosztorysem inwestorskim);
f) kosztorysu powykonawczego;
g) projektu powykonawczego;
h) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii, jeśli będą wymagane odrębnymi przepisami.

--- Wykonawca jako treść oferty winien podać nazwę producenta oferowanego systemu klimatyzacji oraz nazwę model oferowanych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.
---Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Wzór umowy przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy.
---Wykonawca zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi w całym okresie realizacji zamówienia.
---Wykonawca winien wyrazić zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na zasadach opisanych we wzorze umowy.
---W formularzu opis przedmiotu zamówienia Wykonawca winien oświadczyć, iż będzie dysponował w dniu zawarcia umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnień) do nadzoru nad robotami budowlanymi, która to osoba pełnić będzie funkcję kierownika budowy. Ponadto , w formularzu opis przedmiotu zamówienia Wykonawca winien się zobowiązać, iż przedmiot umowy wykona przy udziale osób posiadających wymagane uprawnienia zarówno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, jak i wykonania robót budowlanych, w tym przy udziale osoby/osób z uprawnieniami projektowymi, z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz przy udziale osób z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy zachowaniu warunków wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.01.2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. 2016, poz.88), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.01.2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane (Dz.U. 2016, poz.89).
2. Rozwiązania równoważne art.30 ust.4 pzp - patrz pkt III SIWZ.

3. Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Wykonawca winien zaoferować jeden z trzech (3) dopuszczonych okresów gwarancji i rękojmi za wady, tj. 36-miesięczny albo 48-miesięczny albo 60-miesięczny. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych, kończy zaś wraz z upływem zaoferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady licząc od dnia podpisania protokołu końcowego. Wykonawca winien podać oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady w formularzu oferty. /Patrz formularz oferty oraz pkt XIII SIWZ (kryterium II oceny ofert)./W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia, w całym okresie jej trwania, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania zainstalowanej klimatyzacji.

4. W formularzu opis przedmiotu zamówienia Wykonawca winien złożyć oświadczenie , iż najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zależności od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawcę, czy podwykonawcę) przedłoży Zamawiającemu (jednej z osób wskazanych w umowie) oświadczenie, iż osoby wykonujące w ramach niniejszego zamówienia (umowy) czynności, co do których przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy w całym okresie realizacji umowy. Zamawiający określił w SIWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się