Serwis instalacji podciśnieniowego oczyszczania tras nawęglania wraz z agregatami w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

» Opis zapytania

Niniejsze zapytanie jest wyłącznie zapytaniem o informację i służy jedynie zbadaniu rynku potencjalnych Wykonawców.

W przypadku wszczęcia postępowania, w terminie późniejszym Zamawiający udostępni Wykonawcom Opis przedmiotu Zamówienia w celu złożenia ofert.

Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. usługi prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem platformy zakupowej (zakładka Pytania/informacje poprzez „Dodaj nowe pytanie”) wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu i adresu e-mail.

Dotyczy:
„Serwis instalacji podciśnieniowego oczyszczania tras nawęglania wraz z agregatami w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych”.

Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie urządzeń i instalacji podciśnieniowego oczyszczania poprzez wykonanie kompleksowych przeglądów, napraw i usuwanie usterek na nw. urządzeniach.

Planowany termin udzielenia zamówienia od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Warunki udziału w postępowaniu dla Zamówień Niepublicznych:

1) w zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi oświadczyć, że dysponuje:

a) osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013 r., poz.492) tj.
- co najmniej 2 osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu do następujących urządzeń i sieci: Grupa 2 minimum pkt 1,6,8 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.03.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się