Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu nasadzeń roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją zgodnie ze wzorami umów – załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „usługą” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją:
a) ZADANIE 1 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy
b) ZADANIE 2 - pielęgnacja nasadzeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy
2) Nadzór nad wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia ze strony Wykonawcy zobowiązana będzie pełnić osoba (kierownik prac) spełniająca poniższe warunki:
a) kierownik prac zobowiązany jest być dostępny przez cały czas trwania usługi w miejscu realizacji zamówienia,
b) min. 2 lata doświadczenia w wykonywaniu usług z zakresu zakładania i utrzymania (pielęgnacji) zieleni,
3) W przypadku, gdy wykonawca nie będzie posiadał do dyspozycji osoby, o której mowa w ust.2 pkt 2 fakt taki będzie traktowany jako nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Szczegółowy zakres usługi określają wzory umów wraz załącznikami dla poszczególnych części zamówienia. Wzory umów stanowią załączniki nr 4 do SIWZ.
4. Minimalne parametry jakościowe materiału roślinnego zostały wskazane w §XIV ust. 2 pkt 2) SIWZ.
5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 77211600-8 - Sadzenie drzew, 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew, 03452000-3 - Drzewa, 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
6. Wszystkie pozyskane odpady należy zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm).
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j.). osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac):
1) wyznaczenie miejsc nasadzenia roślin ozdobnych, przygotowanie terenu pod nasadzenia roślin ozdobnych, wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych wraz z zabezpieczeniem drzew palikami, ułożeniem rur drenarskich i wykonaniem mis, obsypanie mis i rabat korą, pielęgnacja po posadzeniu, pielęgnacja nasadzeń,
9. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 4 - wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się