Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia do zmodernizowanego Pawilonu V – sprzęt AGD, wózki serwisowe, kosze, rolety na okna oraz inne elementy wyposażenia, etc.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego wyposażenia określonego i opisanego szczegółowo w załączniku nr 2.1 – 2.6 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowym. 2. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym, funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia powinien być wyrobem nowym, nieużywanym, kompletnym zapakowanym w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko. 5. Asortyment dostarczany będzie do siedziby Zamawiającego – ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa. 6. Przez dostawę asortymentu należy rozumieć dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego (Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.) wraz z wniesieniem asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego, zamontowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego (jeżeli wymaga tego specyfika przedmiotu zamówienia). 7. W ramach dostawy (w ramach zaoferowanej ceny ofertowej) Zamawiający wymaga również: 1) dołączenia do asortymentu ulotek w języku polskim, zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje; 2) spełnienia wszelkich wymogów określonych w SIWZ i umowie związanych z asortymentem, jego dostawą i wymaganą dokumentacją. 8. Termin płatności wynosił będzie 60 dni licząc od daty dostawy prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż faktura nie może być dostarczona przed odbiorem asortymentu, którego dotyczy, przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się