Dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej, obrotowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparki kołowej, obrotowej, rok produkcji 2018 o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1A do SIWZ "Charakterystyka techniczna – wymagania minimalne".
2. Miejsce dostawy: Baza Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim, zlokalizowana w miejscowości Kozerki, ul. Marsa 12, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki.
3. Warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 5 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”
4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w dokumentacji przetargowej. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy.
5. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę równoważną, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność produktu proponowanego przez Wykonawcę.
3. WYMAGANY OKRES GWARANCJI: na przedmiot zamówienia wynosi min. 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego pojazdu. Okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Maksymalny (jeżeli chodzi o ocenę w ramach kryterium oceny ofert) okres udzielonej dodatkowej gwarancji (ponad wymagane 12 miesięcy) na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2018 | 08:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się