Dostawa elektrody porównawczej AGA

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

1. ELEKTRODA PORÓWNAWCZA AGA 591 669 – 1 szt.

Elektroda porównawcza przeznaczona do współpracy z sondą pH03/N układu pomiau pH zawiesiny na IOS f-my Pfaudler.
Zamawiający nie potrafi zdefiniować jednoznacznie jej cech konstrukcyjnych i eksploatacyjnych rurka z tworzywa fi 6mm, w środku sznurek w żelu, długość około 260mm, przyłącze 3/8”, kolor elektrody zielony

W sprawach technicznych kontakt z Panem Józefem Kościelniak – tel. 32 324 3646

ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy - ODDZIAŁ ELEKTROWNIA ŁAZISKA, 43-170 ŁAZISKA GÓRNE, UL. WYZWOLENIA 30

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy,
• gwarancja – Producenta, (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy).
• czy oferta składana jest na produkt równoważny? (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza odpowiedzieć Tak lub Nie)

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
• Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego pod warunkiem, że
elektroda porównawcza będzie współpracowała z sondą pH03/N układu pomiau pH zawiesiny na IOS f-my Pfaudler
• Wykonawca składając ofertę na produkt równoważny musi dołączyć do niej opis oferowanego produktu oraz dokumentację (np. kartę katalogową, DTR) potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.
• Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za sztukę oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

W zakładce dokumenty zostały dołączone poradniki oferenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się