Dostawa i zabudowa 9 agregatów spalinowych stacjonarnych

» Opis zapytania

Dostawa i zabudowa 9 agregatów spalinowych stacjonarnych
Agregaty wewnętrzne
1. Stacja Biskupice
2. Stacja Pierzyska
3. Stacja Pobiedziska
4. Stacja Czerniejewo
5. Stacja Trzemeszno
6. Stacja Gniezno GnC
7. Stacja Gniezno GnB
Agregaty zewnętrzne
1. Stacja Szreniawa
2. Stacja Stęszew


Wykonawcy złożą wraz z ofertą skany następujących dokumentów:

1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty,
2.oświadczenie o akceptacji zapisów SIWZ,OPZ i Umowy,
3.pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej,
4.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5.pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 4 powyżej;
6. Rozbicie ceny ofertowej - Załącznik nr 7 do SIWZ

Oferty, w których nie zostanie dotrzymany wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji, zostaną odrzucone.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w OPZ Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą dokumentację techniczną producenta potwierdzającą spełnienie wymagań Zamawiającego (np. prospekty, foldery, opisy, zdjęcia produktu itp.).

Ceną oferty jest kwota całkowita za realizację zamówienia wymieniona w elektronicznym Formularzu oferty wyliczona na podstawie Załącznika nr 7 do SIWZ ,,Rozbicie ceny ofertowej”, który Wykonawca załączy do oferty w formie skanu podpisany przez Wykonawcę.
Cena ofertowa wskazana w elektronicznym formularzu oferty jest ostateczna i nie podlega zmianie w toku realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem § 34 ust. 1 Regulaminu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się