Usługa na przeglądy , konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego .

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa na przeglądy , konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego .
dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem . Oferent przystępujący do przetargu może
przystąpić do całości zamówienia lub do danego pakietu zachowując numer ustalony przez Zamawiającego .
Oferty cząstkowe będą odrzucone .

2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

3.Opis przedmiotu zamówienia .

Przedmiot zamówienia składa się z następujących pakietów .

Pakiet nr 1 : Konsole , optyki , piły
Pakiet nr 2 : Aparaty do badania słuchu
Pakiet nr 3 : Aparaty urodynamiczne
Pakiet nr 4 : Analizatory Vitek 2
Pakiet nr 5 : Aparaty do znieczuleń
Pakiet nr 6 : Sprzęt manualny
Pakiet nr 7 : Sterylizatory
Pakiet nr 8 : Myjnie
Pakiet nr 9 : Myjnie
Pakiet nr 10 ; Histeroskopy morcelatory
Pakiet nr 11 : Analizator parametrów krytycznych
Pakiet nr 12 : Napędy ortopedyczne
Pakiet nr 13 : Tor wizyjny laparoskopowy
Pakiet nr 14 : Tor wizyjny artroskopowy
Pakiet nr 15 : Urządzenie do chirurgii tarczycy
Pakiet nr 16 : Laryngofiberoskop
Pakiet nr 17 : Stacja uzdatniania wody

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :
-utrzymanie sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń objętych niniejszym zamówieniem
-konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego
-przeprowadzenie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu medycznego
-prowadzenie paszportów technicznych sprzętu medycznego
-prowadzenie kart naprawy urządzeń
-sporządzanie notatek o stanie urządzeń w tym nie nadających się do naprawy
-wydawanie orzeczeń o stanie technicznym aparatu

3.Częstotliwość przeglądów strony ustalają na czasookres wyszczególniony w Formularzu Cenowym .

4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności przeglądowo – konserwacyjnych zgodnie z
właściwościami danego sprzętu/aparatury , obowiązującymi instrukcjami , standardami , normą po pisemnym
zgłoszeniu upoważnionego pracownika Zamawiającego . Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany
części zamiennych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym , z podaniem przewidywanych
kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu . Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kalkulacji cenowej /
kosztorysu przez Dyrektora Zamawiającego .

5.Przedmiot zamówienia mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych ,
posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń .

6.Czynności przeglądowo-konserwacyjne i naprawcze obejmują w szczególności :
-określenie rodzaju uszkodzenia
-ewentualną naprawę zużytych podzespołów lub ich wymianą po akceptacji Zamawiającego
-wymianę materiałów eksploatacyjnych
-sprawdzenie prawidłowości działania
-sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń
-sprawdzenie instalacji , kontrola sprawności zaworów
-ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów legalizację
-w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów UDT : przygotowanie urządzenia do odbioru ,
wykonanie czynności w związku z zaleceniami inspektorów UDT , uczestnictwo w odbiorach z udziałem
inspektorów UDT .

7.Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do wydawania orzeczeń
technicznych dla sprzętu medycznego kwalifikowanego do kasacji na wniosek Zamawiającego .

Przedmiot zamówienia składa się z Załącznika nr 1 stanowiącego integralną część SIWZ .

Zamawiający wymaga dostarczenia na czas przeglądu lub naprawy sprzętu zastępczego tej samej jakości i klasy – dotyczy Pakietu Nr 1 , 16 .


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się