Dostawa wraz z wymianą istniejących wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie gminy Puławy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących wodomierzy zainstalowanych u Odbiorców wody dostarczanej z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Gołąb (gmina Puławy) na ultradźwiękowe wodomierze przystosowane do odczytu radiowego wraz z zainstalowaniem, skonfigurowaniem, wdrożeniem i szkoleniem pracowników wskazanych przez Zamawiającego z systemu zdalnego ich odczytu.
Wymiana wodomierzy dotyczy miejscowości położonych na terenie gminy Puławy, tj.: Borowa, Borowina, Gołąb, Matygi, Skoki, Wólka Gołębska.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wodomierzy ultradźwiękowych z wmontowanymi modułami radiowo – nadawczymi w ilości 1014 szt. wraz z niezbędnymi elementami takimi jak:
- zawory zwrotne DN 15 mm – 50 szt.; DN 20 mm - 960 szt.; DN 25mm – 2 szt.; DN 40 mm – 2 szt.;
- plomby – 1014 szt.;
- moduł radiowy – 1szt.;
- terminal przenośny do odczytu danych -1 szt.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przestrzega zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – w związku z powyższym, jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, producenci bądź dostawcy materiałów, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami oraz z materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne (ITB, PZH).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
1) koszty programów i udzielonych licencji na korzystanie z systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz uwzględniające dostęp do najnowszej wersji systemu w chwili ukazania się aktualizacji
2) opłatę z tytułu wsparcia dla systemu zdalnego odczytu wodomierzy
3) szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego z obsługi systemu zdalnego odczytu wodomierzy
4) plombowanie zamontowanych wodomierzy plombami zatrzaskowymi
5) koszty armatury towarzyszącej
6) pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia wynikłe z powodu niewłaściwego zabezpieczenia miejsca pracy oraz szkód powstałych w wyniku prowadzonych robót, poczynionych na majątku Odbiorców usług świadczonych przez Zamawiającego, w tym na instalacji wewnętrznej Odbiorcy
7) wszelkie usterki wynikłe na instalacji wewnętrznej Odbiorcy bezpośrednio po wymianie wodomierza, Wykonawca zobowiązany jest usunąć bezzwłocznie, we własnym zakresie i na koszt własny
8) wyposażenie pracowników wykonujących czynności montażu i wymiany wodomierzy w identyfikator z oznaczeniem firmy wykonawcy oraz z podanym imieniem i nazwiskiem oraz aktualnym zdjęciem
9) realizację prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami – w szczególności dotyczącymi dostaw wody i gospodarki wodomierzowej, jak również w zgodzie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
10) usunięcie stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości, w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia
11) w przypadku nieprawidłowo zamontowanego wodomierza, powodującego cofanie się wskazań licznika, konieczne jest dokonanie ponownej wymiany wodomierza na inny, fabrycznie nowy, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia
12) rozliczanie się z protokołów wymiany (oryginały) wodomierzy
13) wymianę wodomierzy również w godzinach popołudniowych, w zależności od potrzeb Odbiorców.
Ponadto w trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) ustalenie we własnym zakresie terminu wymiany i montażu wodomierzy z Odbiorcą usług Zamawiającego
2) powiadomienie Odbiorcy o konieczności zamknięcia dopływu wody na czas prac związanych z wymianą wodomierza
3) przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych wodomierzy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się