„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie”

2. Zakres robót: Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, budowy oraz wyposażenia PSZOK zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno Użytkowym, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięć, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać także wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, wykonać wszystkie wymagane działania wymagane decyzjami, warunkami technicznymi itp., w szczególności przyłącza, sieci, usunięcie, wymianę lub przełożenie instalacji, w razie potrzeby działania rozbiórkowe (ogrodzenie), usunięcie drzew i krzewów (a w razie potrzeby wykonanie i pielęgnację ewentualnych nasadzeń zastępczych oraz zieleni izolacyjnej
i ozdobnej). Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń w szczególności pozwolenia na budowę oraz jeżeli będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

3. Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:
a. powierzchnie utwardzone PSZOK:
- z betonowej kostki brukowej z podbudową, plac o powierzchni 2 700-3 000 m2, w tym powierzchnia pod planowaną rampę, magazyny, kontener biurowy, drogi dojazdowe oraz parkingi, z przeznaczeniem poruszania się pojazdów ciężkich do 40ton
- chodniki z betonowej kostki brukowej z podbudową, w tym ścieżka edukacyjna, łączne powierzchnia 180-280 m2;
b. magazyn na odpady, w tym odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny;
c. najazdowa rampa rozładunkowa;
d. kontener biurowy (wagowego);
e. infrastruktura towarzysząca, instalacje i urządzenia:
- najazdowa waga samochodowa (do 3,5 tony),
- kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, odpowiednio oznaczone i opisane;
- instalacja elektryczna, w tym system oświetlenia placu, zasilanie i oświetlenie obiektów, a także wyposażenie i niezbędne systemy komputerowe do obsługi
w szczególności wagi i systemu monitoringu,
- instalacje kanalizacyjne: ścieków przemysłowych wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej,
- zbiornik ppoż. (jeśli będzie wymagany),
- wyposażenie ścieżki edukacyjnej: tablice edukacyjne, oświetlenie, w tym lampa oświetleniowa z elementami zasilania OZE (modułem PV i wiatrakiem);
- oznakowanie, w tym oznakowanie poziome i pionowe, oznakowanie kontenerów i pojemników,
- ogrodzenie, z bramą wjazdową, szlabany (wjazd-wyjazd) automatyczne,
- niezbędne roboty ziemne i niwelacyjne, zieleń ozdobna i izolacyjna(obsiew mieszanką traw inasadzenia drzew i krzewów).

f. W ramach inwestycji przewidziano także rozbiórkę i demontaż istniejących obiektów znajdujących się obecnie na terenie przeznaczonym pod PSZOK.
g. Projekt należy dostosować dla osób niepełnosprawnych.
h. Na załączonej Koncepcji planu zagospodarowania terenu oraz w dalszej części opracowania, przedstawiono uszczegółowienie ww. zakresu, rozwiązania techniczne i organizacyjne – całość stanowi odzwierciedlenie oczekiwań Zamawiającego w tym względzie.

4. Szczegółowy zakres prac został ujęty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz we wzorze umowy załączonej do SIWZ.
5. Tam gdzie w SIWZ w tym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z PFU oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ w tym PFU.
6. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. W przypadku wymaganego w PFU oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne.
9. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 166 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia czynności polegające na wykonaniu robót budowlano – montażowych określonych w Programie Funkcjonalno – stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych
zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.06.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się