ZP/BZP/369/2018-Dostawa wyposażenia Laboratorium Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” – Stanowisko do wtrysku składające się z formy wtryskowej.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Laboratorium Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych w ramach projektu „Kompleks GEO-3EM – Energia Ekologia Edukacja” –
Stanowisko do wtrysku składające się z formy wtryskowej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, montaż, instalację, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Kod CPV: 43415000-5 Formy odlewnicze
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.
5.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.
6.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia (całe wyposażenie) wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą szczegółowego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia - specyfikację techniczną oferowanej aparatury – pozwalający stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego – odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych urządzeń/elementów /oprogramowania, charakteryzując je poprzez odpowiednie wskazanie (wg postawionego przez Zamawiającego szczegółowego wymogu – kolumna Oferowane przez Wykonawcę) np.: na konkretny wyrób, nazwanie, typ, model, nr wersji, nazwy producenta i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne i jednoznaczne opisanie oferowanych urządzeń/elementów/oprogramowania bądź potwierdzenie oferowanych parametrów - zgodnie i odpowiednio z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 miesięcznego okresu gwarancji - oceniany w kryterium oceny ofert. Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w Załączniku nr 4 do umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).
9. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu oraz materiały wykorzystane przy pracach montażowych będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucji i pochodzić z legalnego i oficjalnego kanału dystrybucji producenta.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów, norm, aprobat lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia wymienione w Załączniku nr 3 do SIWZ, a także oprogramowanie, które ma być kompatybilne z obecnie używanym przez Zamawiającego (wyszczególnione w OPZ – jeżeli dotyczy). Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia (w tym okres gwarancji i wsparcia) stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne urządzenia lub oprogramowania muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.(jeżeli dotyczy) Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe produktów w opisie infrastruktury posiadanej przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe w innych przypadkach określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.
11. Miejsce dostawy: Budynek GEO-3EM, ul. Na Grobli 13, Wrocław

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się