Dostawy urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

» Opis zapytania

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, zwanych w dalszej części dokumentacji zamówienia „asortymentem”.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 3 zadania.
Zadanie nr 1 - Urządzenie stacjonarne dowodowe do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W ramach zadania Zamawiający planuje zakup 20 szt. asortymentu.
Zadanie nr 2 - Urządzenie przenośne dowodowe do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W ramach zadania Zamawiający planuje zakup 20 szt. asortymentu.
Zadanie nr 3 - Bezustnikowe urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W ramach zadania Zamawiający planuje zakup 208 szt. asortymentu.
Zamawiający zastrzega, że ilości wskazane powyżej służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty, a zakupy asortymentu będą dokonywane w ramach umów wykonawczych (odpowiednio do zadania) w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, przy czym łączna wartość udzielonych w ramach umowy ramowej zamówień publicznych nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych (odpowiednio do zadania).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 a-c do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania).Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się