„Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Dworkowej 3 w Bestwince”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Dworkowej 3 w Bestwince, wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie) gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).
2.Wyposażenie kuchni w meble i urządzenia kuchenne wraz z montażem i uruchomieniem wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ.
3.Wszystkie powierzchnie produkcyjne wyposażenia (urządzenia, stoły, stoły ze zlewami) mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny być łatwe do mycia i utrzymania czystości. Powinny być wykonane z gładkich materiałów nie wchodzących w reakcje ze składnikami żywności.
4.Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
a)dostawę urządzeń i wyposażenia do miejsca montażu,
b)montaż i rozmieszczenie w miejscu użytkowania,
c)podłączenie urządzeń do niezbędnych mediów,
d)uruchomienie (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) i przekazanie wyposażenia do odbioru,
e)przeszkolenie osób w celu prawidłowego użytkowania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
5. Dostawa i montaż wyposażenia kuchni stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy.
6.Minimalny okres na jaki Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.
7.Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:
a)posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem,
b)odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ,
c)odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 149),
d)być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
e)jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać prawem przewidziane wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych.
8.Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu asortymentu znaki towarowe lub pochodzenie – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrażenia „typu” / „równoważne”, co oznacza, że oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia mają za zadanie jedynie sprecyzowanie wymagań jakościowych i są podane jako przykładowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się