Wycięcie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka oraz Żurawce w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – II części.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wycięcie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka oraz Żurawce w ramach realizacji
projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – II części: Część I - wykonanie prac
polegających na poprawie warunków siedliskowych murawy kserotermicznej w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Żurawce
PLH060029, w części obejmującej oddział leśny nr 55, wydzielenie a, b i d leśnictwa Leliszka w Nadleśnictwie Tomaszów (działka ewidencyjna nr
51 obrębu Machnów Stary, gmina Lubycza Królewska, powiat tomaszowski). Część II - wykonanie prac polegających na poprawie warunków
siedliskowych murawy kserotermicznej w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka PLH 060096, zlokalizowanej
na działkach ewidencyjnych nr 1094 (fragment), 1092, 1091/1, 1092/2 (fragment), 1090, 1089 obrębu Łysaków, gmina Lublin, powiat lubelski. 2.
Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Część I 2.1. usunięcie krzewów i drzew z obszaru murawy kserotermicznej, 2.2.
uzyskaną w wyniku prac biomasę (materię organiczną w postaci wyciętych krzewów, drobnych drzew oraz gałęzi) należy zebrać i wywieść poza
obszar rezerwatu, dopuszcza się utylizację powstałej biomasy poprzez jej spalenie po uprzednim ustaleniu miejsc palenia ognisk z zarządcą
nieruchomości oraz Zamawiającym, 2.3. uzyskane w wyniku wycinek drewno (grubizna) należy pociąć na tzw. sortymenty i pozostawić do
dyspozycji zarządcy terenu, 2.4. fragmenty dobrze zachowanej murawy należy skontrolować pod kątem występowania siewek drzew i krzewów
gatunków niepożądanych i wyrwać wszystkie odnalezione siewki, a następnie usunąć je poza obszar rezerwatu lub poddać utylizacji jak w pkt 3.2.2.
Część II 2.5. usunięcie drzew (głównie dębów pochodzących z nasadzeń) oraz pojedynczych krzewów z obszaru murawy kserotermicznej oraz z
terenu przyległego do murawy u jej podnóża (ze względu na zacienianie murawy), 2.6. uzyskane w wyniku wycinek drewno (grubizna) należy
pociąć na odcinki i pozostawić u podnóża skarpy do dyspozycji właścicieli terenu, w miejscu uzgodnionym z właścicielami oraz z Zamawiającym,
2.7. uzyskaną w wyniku prac biomasę (materię organiczną w postaci wyciętych krzewów, drobnych drzew oraz gałęzi) należy zebrać i wywieść poza
obszar murawy, dopuszcza się utylizację powstałej biomasy poprzez jej spalenie - po uprzednim ustaleniu miejsc palenia ognisk z właścicielami
terenu oraz z Zamawiającym i/lub jej zdeponowanie (ułożenie) u podnóża skarpy w celach ochronnych murawy (zabezpieczenie przed wjazdem na
skarpę motocykli motocrossowych) - po uprzednim ustaleniu sposobu ułożenia biomasy z właścicielami terenu oraz z Zamawiającym. 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. 4. Zamawiający w
niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia wg podziału: Część I - wykonanie prac
polegających na poprawie warunków siedliskowych murawy kserotermicznej w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Żurawce
PLH060029, w części obejmującej oddział leśny nr 55, wydzielenie a, b i d leśnictwa Leliszka w Nadleśnictwie Tomaszów (działka ewidencyjna nr
51 obrębu Machnów Stary, gmina Lubycza Królewska, powiat tomaszowski). Część II - wykonanie prac polegających na poprawie warunków
siedliskowych murawy kserotermicznej w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka PLH 060096, zlokalizowanej
na działkach ewidencyjnych nr 1094 (fragment), 1092, 1091/1, 1092/2 (fragment), 1090, 1089 obrębu Łysaków, gmina Lublin, powiat lubelski. 5.
Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części winien podać w ofercie warunki wykonania każdej części zamówienia
oddzielnie. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na: 6.1. wycięciu drzew 6.2.
wycięciu krzewów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się