Dzierżawa analizatora immunochemicznego i analizatora biochemicznego wraz z dostawami odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora immunochemicznego i analizatora biochemicznego wraz z dostawami odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety) szczegółowo opisane w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ).
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
Oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu
na poszczególne pozycje asortymentowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się