Dostawa aparatury naukowo-badawczej do badań biochemicznych dla Wydziału Chemicznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej do badań biochemicznych dla Wydziału Chemicznego obejmująca:
1.1. dostawę systemu umożliwiającego wizualizację żeli barwionych fluorescencyjnie, macierzy, szkiełek, membran, tkanek, płytek wielodołkowych, szalek w ramach projektu „Challenges in the design of selective activity-based probes for proteolytic enzymes” w Programie TEAM, będącym Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) Oś IV: Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4,4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. Nr umowy TEAM/2017-4/32.
1.2. dostawę czytnika fluorescencji - spektrofluorymetru - 2 sztuki
Urządzenia te będą wykorzystywane do przesiewowych badań kinetycznych dla wybranych enzymów proteolitycznych (spektrofluorymetry), a następnie do obrazowania tych enzymów w komórkach i lzatach komórkowych (system do wizualizacji żeli). Zakupione sprzęty będą wiec stanowiły spójny system do badań biochemicznych, które są wykonywane w laboratorium.
2. Zamówienie obejmuje również transport, wniesienie do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, montaż, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia (dla min. 2 pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego).
Dokładny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ.
3. Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska ul. Łukasiewicza 2, Wrocław, bud. A-2, pok. 12
4. Klasyfikacja wg kodu CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
5. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie terminu dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się