Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu P-VII

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu P-VII zawartym w załączniku nr 1 do Projektu Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) kosztorys szczegółowy z tabelą elementów scalonych ze składnikami cenotwórczymi R, M, S., wykonany w programie Norma.
b) Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ.
c) szczegółową propozycję modernizacji maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu P VII, w propozycji należy ująć wszystkie niezbędne urządzenia wraz z wyposażeniem, instalacjami i przyłączami, które są konieczne do osiągnięcia parametrów określonych w specyfikacji technicznej,
d) szczegółowe opisy zaproponowanych rozwiązań, schematy i rysunki oraz tabelaryczny wykaz urządzeń (wraz z ich parametrami, typami i producentami) wchodzących w skład dostaw dla modernizacji maszyny wyciągowej,
e) Szczegółowy wykaz zabiegów eksploatacyjnych wraz z czasookresami dla zaproponowanej aparatury podstawowej i urządzeń oraz całej maszyny wyciągowej po modernizacji
f) przewidywany czas wyłączenia górniczego wyciągu szybowego, niezbędny do przeprowadzenia modernizacji łącznie z odbiorem przez SUG. Maksymalny czas wyłączenia górniczego wyciągu szybowego, niezbędny do przeprowadzenia modernizacji - 8 dni.
3. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie_ przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się