Wykonanie robót geologicznych w celu pozyskania energii cieplnej z ziemi na potrzeby systemu grzewczego z gruntową pompą ciepła - dla inwestycji budowy podziemnego magazynu studyjnego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót geologicznych w celu pozyskania energii cieplnej z ziemi na potrzeby systemu grzewczego z gruntową pompą ciepła - dla inwestycji budowy podziemnego magazynu studyjnego realizowanej pod nadzorem inżyniera kontraktu (IK). Roboty budowlane dotyczące geotermii będą wykonane w etapach, gdyż są nierozerwalnie związane z budową w latach 2019-2020 podziemnego magazynu studyjnego. Planuje się wykonanie robót budowlanych geotermalnych przewidywanych przedmiotem zamówienia w następujących etapach:
1) Etap 1 – rok 2018: wykonanie 15 ponadstumetrowych odwiertów oraz zabezpieczenie wylotów instalacji z odtworzeniem/utwardzeniem terenu (obszar objęty wierceniami do czasu rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową podziemnego magazynu studyjnego - przełom I/II kwartału 2019 roku, będzie użytkowany gospodarczo – parking wewnętrzny, zwiedzanie etc.) w oparciu o wytyczne zabezpieczania, które Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu.
2) Etap 2 – lata 2019-2020:
a) nadzór pomocniczy (w tym dopilnowanie uzgodnień – z IK w zakresie geotermii - nad robotami budowlanymi związanymi z budową podziemnego magazynu studyjnego)
b) dozór wykonanych orurowań w trakcie wykonywania robót ziemnych (wykopów), wykonanie docięć rur (skrócenie) o 5-6m, wykonanie tymczasowej studni w obrębie przyszłego pomieszczenia wentylatorowni i wykonanie podłączenia końcówek rur pionowych - rurami poziomymi do tymczasowej studni, na poziomie fundamentów części podziemnej obiektu (wszystkie odwierty docelowo znajdą się pod budynkiem magazynu) – po rozpoczęciu robót przez wykonawcę budynku magazynu podziemnego (zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z inżynierem kontraktu – w przybliżeniu przełom I/II kwartału 2019 roku)
c) demontaż tymczasowej studni, montaż rozdzielaczy, zaworów przelotowych i rur oraz montaż i podłączenie pomp wraz ze sprawdzeniem i rozruchem instalacji (zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z inżynierem kontraktu - wg założeń budżetu całej inwestycji budowy podziemnego magazynu studyjnego - od początku 2020 roku).
2. Budowa podziemnego magazynu studyjnego to inwestycja planowana na lata 2019 – 2020. Będzie to jednopoziomowy magazyn studyjny realizowany w ramach rozbudowy budynku Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Budynek generalnie będzie znajdował się pod powierzchnią terenu i będzie wbudowany w skarpę. Powierzchnia zabudowy części podziemnej wynosi 920,50 m2, a części nadziemnej 88,70 m2. Kubatura obiektu to około 4.865 m3.
3. Dla celów koordynacji działań inwestycyjnych realizowanych przez Muzeum w latach 2018-2020, Zamawiający powoła inżyniera kontraktu, z którym Wykonawca zobowiązany jest współpracować i uzgadniać kolejne etapy realizacji zamówienia.
4. W projektowanym obiekcie planuje się system grzewczy oparty na wykorzystaniu gruntowej pompy ciepła. W związku z tym projektuje się otwory wiertnicze, w których zostaną zainstalowane pionowe wymienniki ciepła (dolne źródło ciepła), umożliwiające pobór ciepła z przypowierzchniowych warstw Ziemi. Zapotrzebowanie na ciepła dla budynków określono w wysokości około 80 kW. Dolne źródło ciepła w postaci otworów wiertniczych nr 1 - 15 projektuje się generalnie pod nowym obiektem w rozstawie około 8 m pomiędzy otworami z uwzględnieniem przez projektanta przewidywanego oddziaływania leja temperatury, szczegółową lokalizację przedstawia dokumentacja projektowa. Otwory wiertnicze projektuje się wykonać w dnie wykopu budowlanego na rzędnej terenu około 2,0 m n.p.m. Instalacja centralnego ogrzewania dla obiektu będzie korzystała z 2 pomp ciepła dla których dolnym źródłem ciepła będą gruntowe pionowe wymienniki ciepła (sondy geotermalne) w ilości 15 sond do głębokości 100 m. Będą to hermetyczne sondy pionowe typu „U”, wykonane z rur PE100 o średnicy zewnętrznej f 40 mm. W sondach w układzie zamkniętym krążyć będzie czynnik niezamarzający tj. 28 – 30 % roztwór wodny alkoholu etylowego o niskiej temperaturze tj. ok. 0°C, pobierając ciepło z gruntu poprzez swoje ścianki. Ogrzany czynnik krążący trafia do pompy ciepła, która w procesie termodynamicznym zwiększa dostarczoną temperaturę i przekazuje ją do systemu ogrzewania ciepłą wodą. W budynku planuje się zamontowanie 2 pomp ciepła. Jako niezamarzający czynnik krążący w systemie dolnego źródła zastosuje się w pełni bezpieczny Etanol (alkohol etylowy), który w wodzie rozcieńcza się nieograniczenie. Nie ma zagrożenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
5. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dołączona do specyfikacji dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
7. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2020 r., przy czym termin wykonania odwiertów: do dnia 30.11.2018r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się