Dostawa drzewek

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drzewek w celu poprawy estetyki i wizerunku miasta Radomia. Przedmiotowe rośliny zostaną posadzone na terenie miasta Radom - parki, skwery i inne tereny obsługiwane przez Zakład Usług Komunalnych w Radomiu. Zakres dostaw oraz wykaz roślin zostały określone w załącznikach nr 1A do druku ofertowego do niniejszej SIWZ.Materiał roślinny powinien być w pierwszym wyborze wyprodukowany i dostarczony zgodnie z zaleceniami jakościowymi określonymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz spełniać następujące wymagania jakościowe:
1. Wszystkie rośliny muszą być zgodne z gatunkami i odmianami podanymi
w specyfikacji zapytania, posiadać cechy charakterystyczne dla odmiany oraz spełniać bez zastrzeżeń wymagania dotyczące wielkości.
2. Każda partia roślin musi być oznaczona etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską oraz ilość sztuk w partii.
3. Rośliny w kontenerach mogą być uprawiane w tym samym pojemniku nie dłużej niż przez dwa lata.
4. Wielkość kontenera musi być proporcjonalna do wielkości i gatunku rośliny. Podłoże w kontenerze musi być dobrze przerośnięte korzeniami.
5. Bryła korzeniowa powinna być wilgotna i nieuszkodzona.
6. Dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową, w kontenerach lub
w alternatywnych opakowaniach przeznaczonych do uprawy roślin. Bryły drzew o obwodzie pnia 12 cm i powyżej należy zabezpieczyć jutą i drucianą siatką nieocynkowaną.
7. Wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do wielkości rośliny lub obwodu pnia mierzonego na wysokości 1 m nad szyją korzeniową. Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta korzeniami.
8. Drzewa z bryłą korzeniową o obwodzie pnia do 12 cm muszą być co najmniej
2 razy przesadzane, od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane.
9. Pnie drzew z obwodem pnia 10 cm muszą mieć co najmniej 200 cm, pnie
z obwodem 12cm i powyżej 250 cm wysokości, a odmiany kolumnowe min. 200 cm. Przewodnik musi być prosty i nie odbiegać w żadnym miejscu o więcej niż 5 cm od osi łączącej szyję korzeniową z koroną. Kora drzewa nie może być zwiotczała lub zmarznięta.
10. Kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkości drzewa.
11. Korona nie może mieć więcej niż jednego pędu głównego. Pęd główny nie może być uszkodzony, musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia. Wyjątkiem są odmiany rosnące naturalnie w sposób kulisty, szeroki lub zwisający.
12. Żadna z gałęzi nie może być w miejscu, gdzie wyrasta z pędu głównego, szersza niż pęd główny w tym samym miejscu.
13. Korona nie może mieć widlastych rozgałęzień (oprócz odmian, gdzie jest to naturalne – na przykład dęby, graby), grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa.
14. Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierać co najmniej
5 gałęzi, oprócz drzew, które w młodym wieku rzadko się rozgałęziają. Za gałąź nie można uznać pędu jednorocznego; gałęzie muszą mieć co najmniej dwa lata.
15. Drzewa stożkowate ogałęzione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszą osiągnąć określą w tabeli wysokość.
1.3 Wady niedopuszczalne:
1. Silne uszkodzenia mechaniczne łodyg, pąków i korzeni.
2. Korzenie skręcone w spiralę.
3. Uszkodzenia spowodowane złą lub późną interwencją (na przykład późnym usunięciem bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu). Niedopuszczalne są również jakiekolwiek inne świeże uszkodzenia gałęzi i pnia.
4. Martwice i pęknięcia kory.
5. Drzewa z obciętymi podczas wykopywania korzeniami o średnicy większej niż 2cm.
6. Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki.
7. Ślady żerowania szkodników.
8. Oznaki chorobowe.
9. Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej(luźna bryła).
10. Dostarczanie roślin sadzonych bezpośrednio przed wysyłką lub w takim okresie, że rośliny nie miały przed wysyłką możliwości utworzenia wystarczającej ilości korzeni w kontenerze.
11. Listwa mrozowa.
1.4. Miejsce i warunki dostawy:
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt w maksimum dwóch partiach w terminach wskazanych przez Zamawiającego jednak nie później niż do 9 listopada 2018 r. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu dostawy we własnej siedzibie, t. j. : Radom Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15.
2. Wykonawca dokona rozładunku materiału roślinnego we własnym zakresie.
3. Zamawiający w chwili odbioru dostawy podda losowo co najmniej jedną roślinę
z dostarczanej partii kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny (np. przez celowe usunięcie podłoża z korzeni). Zamawiający nie ma obowiązku zapłacić Wykonawcy za rośliny zniszczone.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru roślin u Wykonawcy przed dostawą. Miejsce, termin dostawy oraz ilość poszczególnych partii materiału roślinnego z wyszczególnieniem gatunków Wykonawca winien uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się