Dostawa koparko-ładowarki na potrzeby PSZOK w miejscowości Jackowo.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej (rok produkcji 2018) kołowej koparko-ładowarki na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo.
2. Adres dostawy: Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo.
3. Koparko-ładowarka musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).
4. Szczegółowa charakterystyka koparko-ładowarki została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
5. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi szkolenie 2 wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie budowy oraz obsługi i eksploatacji koparko-ładowarki.
6. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wykonywania bezpłatnego serwisu gwarancyjnego koparko-ładowarki w siedzibie Zamawiającego zawierającego przeglądy, części, materiały eksploatacyjne oraz dojazdy do miejsca stacjonowania.
7. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu koparko-ładowarki do wskazanego miejsca dostawy.
8. Ilekroć w niniejszej specyfikacji podane są nazwy własne, typy urządzeń oraz ich producenci, należy traktować je jako przykładowe określenie pożądanego standardu i jakości. Do realizacji przedmiotu zamówienia mogą być zastosowane rozwiązania równoważne opisywanym o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji postępowania.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej tj. zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Poprzez pojęcie rozwiązań równoważnych należy rozumieć rozwiązania zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony Wykaz oferowanych rozwiązań równoważnych - Załącznik nr 9 do SIWZ, w którym wykaże, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym, a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego.
10. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji wraz z usługą serwisową wg DTR na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Okres gwarancji wraz z usługą serwisową”.
Okres gwarancji wraz z usługą serwisową wg DTR należy podać w pełnych miesiącach w postaci liczby całkowitej. Minimalny okres jaki może zaoferować Wykonawca to 36 miesięcy, a maksymalny okres wynosi 60 miesięcy.
11. Płatność za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie zgodnie z treścią postanowień Wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.
12. Zamówienie musi odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym określonym we wszystkich rozdziałach niniejszej Specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się