DOSTAWA SKANERA DOZORU PŁOMIENIA

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w kolejnej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

1. SKANER DOZORU PŁOMIENIA D-LX 100 DURAG OP-650 – 2 szt.
Zintegrowany skaner płomienia D-LX 100

ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy - TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – nie krótsza niż 12 miesięcy od dnia dostawy, (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• czy oferta składana jest na produkt równoważny? (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza odpowiedzieć Tak lub Nie).

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne.
Warunki produktu równoważnego:
Zakres optyczny skanera: 280-410nm
Klasa ochrony el.: IP 67,
Przyłącze elektryczne: P(plastic plug connection)D-LE 103 CBL-V1C-PP1-10
Fabrycznie preinstalowany kabel dł. 10 m,
Certyfikat CE,
Nastawa czasu bezpieczeństwa,
Zasilanie: 24 V DC/5W,
Śr. gwintu przyłącza toru optycznego: 1 Ľ ”,
Śr. przyłącza powietrza przedmuchu: 1/2’’,
Przekaźnik płomienia: styk 1x NO, 230V,
Przekaźnik stanu pracy: styk 1x NO, 230V
Wyświetlacz LED,
Wyjście analogowe: 4-20 mA,
Wyjście Modbus do podłączenia zewnętrznego monitora skanera
Wymiary: 90 x 92 x 350 mm
Dop. temperatura otoczenia: -20 ÷ +60˚C,
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (PL)
• Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny dołączył do oferty dokumenty potwierdzające parametry oferowanego produktu, kartę katalogową, opis produktu.
• Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za sztukę oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
– cenę produktu,
– cenę transportu,
– cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
– inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

W zakładce dokumenty zostały dołączone poradniki oferenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2018 | 14:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się