Dostawa specjalistycznego oprogramowania i sprzętu na potrzeby tworzenia środowisk do projektowania, badania, wytwarzania i prowadzenia analiz – laboratorium WAT, które obejmuje Laboratoryjny zestaw do badań Side-Channel.

» Opis zapytania

1) Produkty wchodzące w skład zamówienia muszą być wyposażone
w kompletne okablowanie, oprzyrządowanie, złączki itp., niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń oraz połączenia ich z innymi urządzeniami lub oprzyrządowaniem przez wszystkie wyspecyfikowane interfejsy ww. urządzeń.
2) Wszystkie wyspecyfikowane produkty muszą być dostarczone jako nowe
i nieużywane (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą, z uwzględnieniem aktualnych technologii) oraz powinny spełniać wymagania techniczne określone przez producenta oraz wymagania Zamawiającego.
3) Wszystkie wymagane oświadczenia mają dotyczyć sprzętu w oferowanej konfiguracji.
4) Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu wydrukowaną kartę gwarancyjną oraz instrukcję w języku polskim (jeżeli jest to konieczne).
5) Wykonawca dostarczy do każdego egzemplarza sprzętu kartę sprzętu zawierającą pełną listę podzespołów, wyposażenia i oprogramowania wchodzącego w skład ukompletowania sprzętu oraz rodzaju pamięci zainstalowanych na stałe (np. flash – 8 GB).
6) Wykonawca w karcie sprzętu poda: rodzaj, nazwę producenta, model oraz numer seryjny oraz serwisowy (o ile taki został nadany przez producenta).
7) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak
i producenta.
8) Całość oprogramowania, w tym sterowników, dostarczonego wraz
z urządzeniami oraz dostarczonego osobno powinna być dostarczona na oddzielnych nośnikach danych wraz z niezbędnymi certyfikatami/ kluczami/ licencjami .
9) Wszystkie oferowane produkty muszą spełniać wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz procedur utylizacji.
10) Dostarczane urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności
i oznakowanie CE zgodne z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 397).
11) Wykonawca dostarczy wyspecyfikowane produkty w miejsce wskazane przez Zmawiającego wraz z ich wniesieniem do wyznaczonych pomieszczeń.
12) Całość dostarczonego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski. Przy dostawie Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie Producenta lub przedstawiciela producenta w Polsce o spełnieniu tego wymogu.
13) Dostarczone wyroby muszą spełniać wymagania jakościowe potwierdzone przez Producenta w systemie pełnego zapewnienia jakości, stosowanego podczas projektowania, produkcji, badań i końcowej kontroli wyrobów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się