Runda 2 - Łożyska i uszczelnienia

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej na dostawę nw. materiałów:

(180-030-200-0) ŁOŻYSKO 22220 EK BARYŁKOWE SKF – 14 szt
(189-146-524-0) USZCZELNIENIE DWUWARGOWE TSN 520L OPRAWY ŁOŻYSKOWEJ SNL – 14 szt
(189-131-107-0) TULEJA ŁOŻYSKOWA WCIĄGANA H320 - 10 szt.
(189-146-504-0) USZCZELNIENIE DWUWARGOWE TSN 218L SKF – 5 szt.
(180-030-527-0) ŁOŻYSKO 22213 EK BARYŁKOWE SKF – 5 szt.
(189-146-350-0) USZCZELNIENIE DWUWARGOWE TSN 513L - 5 szt.

Zamawiający dopuszcza łożyska producentów SKF, FAG, TIMKEN, NSK, NTN-SNR o co najmniej takich samych parametrach technicznych tzn. taką samą nośność statyczną i dynamiczną, wartość prędkości granicznej. Obowiązek udowodnienia powyższego w przypadku opisania produktu innymi gatunkami leży po stronie Dostawcy.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny, na wezwanie Zamawiającego dołączył do oferty dokumenty (w języku polskim lub z tłumaczeniem istotnych danych koniecznych do porównania) potwierdzającymi parametry oferowanego produktu, i jego producenta.

Oferowane łożyska muszą pochodzić bezpośrednio od producenta lub jego autoryzowanego dostawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji pochodzenia oferowanego oraz dostarczonego materiału. Obowiązek udowodnienia że oferowany i dostarczony produkt jest oryginalny leży po stronie Dostawcy (np. potwierdzenie od autoryzowanego Dostawcy lub producenta).


ADRES DOSTAWY: Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, 42-504 Będzin, ul. Pokoju 14

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:

• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy z bieżącej produkcji
• gwarancja minimum 12 miesięcy
• termin dostawy: najkrótszy możliwy nie dłuższy niż 10 dni roboczych

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1) Wszystkie łożyska będące przedmiotem Zamówienia muszą być zakonserwowane oraz pakowane zgodnie z obowiązującą normą PN-M-86492 lub równoważną, przy czym pod pojęciem normy równoważnej Zamawiający rozumie inną normę, odnoszącą się do takiego samego lub szerszego zakresu przedmiotowego. Data produkcji oferowanych i dostarczonych łożysk nie może być wcześniejsza niż rok 2017.

2) Kryterium oceny ofert: Wartość oferty netto za wszystkie pozycje, oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
 cenę produktu,
 cenę transportu,
 cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
 inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./

3) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,

4) Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.

5) W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy zł

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się