Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu ICT, RTV i AGD w Zespole Szkół w Gnieździskach oraz Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie w ramach realizacji programu pn. Moje przedszkole - moje okno na świat, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu ICT, RTV

i AGD w Zespole Szkół w Gnieździskach oraz Zespole Szkół im. Jana Pawła II

w Łopusznie, wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie) gwarancji jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą dostawca przedłoży karty gwarancyjne).Dostarczone do oddziałów przedszkolnych wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.W przypadku dostawy kserokopiarek zamawiający dopuszcza sprzęt poleasingowy po całkowitej regeneracji, z wykonanymi w nich przeglądami i konserwacją oraz wymienionymi istotnymi elementami i podzespołami. Oferowane urządzenia muszą posiadać gwarancję min. 36 miesięcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. Nr 1 do SIWZUWAGA!

W przypadku gdy zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od wskazanych w dokumentacji.

Oferując produkty równoważne Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2015 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Odtwarzacze i urządzenia multimedialne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się