Serwis pogwarancyjny urządzeń wielofunkcyjnych Oce ColorWave

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup - serwisu pogwarancyjnego urządzeń wielofunkcyjnych:

1. Oce ColorWave 600 – 1szt (SN: 3424/151717)

2. Oce ColorWave 650 ze skaneren Oce TC4– 2 szt (SN: 496000147 oraz 496000315)

Prosimy o podanie wartości netto całej oferty. Do oferty prosimy o dołączenie pliku z cenami jednostkowymi.

Pozostałe warunki reguluje dołączony do postępowanie projekt umowy.

Wymagana akceptacja projektu umowy.

Okres obowiązywania umowy - 12 miesięcy

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia


Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się