Wycinka drzew na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka drzew na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach.
2. Zakres usługi obejmuje wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich
na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach w ilości 100 szt.
Prace związane z usunięciem drzew obejmują:
- oznakowanie miejsca robót,
- wycięcie drzew na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni,
- wywiezienie drewna,
- uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale C SIWZ.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, szczegółowo wymienione w Formularzu Cenowym i opisie przedmiotu zamówienia, polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia
na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się