Dostawa przyczepy do trzebieży z żurawiem na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy do trzebieży z żurawiem na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej przyczepy do trzebieży z żurawiem o długości 3,3 m
do 4,7 m z wysuwanym ramieniem teleskopowym.
Specyfikacja techniczna:
• Maksymalne obciążenie osi od 3000kg
• Ilość kłonic- minimum 4 szt.
• Szerokość zestawu od 1500mm
• Prześwit min. 450mm
• Wysokość przedniej osłony min. 900mm
• Długość załadunku min. 3000mm
• Długość całkowita nieprzekraczająca 8000mm
• Szerokość ładunku na dnie przyczepy nie mniej niż 700mm
• Szerokość ładunku na szczycie przyczepy nie mniej niż 1200mm
• Wyposażona w żuraw o następujących parametrach:
- Zasięg dźwigu z wysuniętym ramieniem do 4,7m
- Udźwig na pełnej długości z wysuniętym ramieniem min. 300 kg
- Siła rwania min. 22kNm
- Ciśnienie robocze min. 160 bar
- Siła obrotu min. 25kNm
- Chwytak: Szerokość rozwarcia min. 850mm, Powierzchnia chwytaka min. 0,10m2.

Dodatkowe informacje o przedmiocie zamówienia:
• Oferowane urządzenie musi być kompletne, tzn. gotowe do użytku,
• Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku,
• Zamawiający wymaga, by oferowany towar spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski min. deklaracje zgodności CE,
• Wykonawca dostarczy dokumentację urządzenia (kartę charakterystyki, instrukcję obsługi użytkownika, instrukcje bezpieczeństwa użytkownika) w języku polskim w wersji papierowej,
• Na terenie kraju winien być autoryzowany serwis urządzenia,
• Urządzenie musi posiadać minimum 12 miesięcy gwarancji.
3. Przedmiot zamówienia został odniesiony do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych
o parametrach i właściwościach nie gorszych niż opisane przez Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudnił przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, minimum:
- 2 osoby bezrobotne,
skierowane do pracy przez Urzędy Pracy lub organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zatrudnione osoby bezrobotne zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały określone w Dziale XVII niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
7. Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w ramach realizacji projektu pn. „ Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.09.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się