Dostawa urządzeń elektrycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa urządzeń elektrycznych dla Sekcji Eksploatacji podległych do Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

Dostawa będzie realizowana na podstawie przesłanego na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail Zamówienia zgodnie ze Specyfikacją dostaw.
Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy.

Wraz z ofertą proszę złożyć skany następujących dokumentów:
1. KRS lub CEIDG
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty elektronicznej dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się