Zabudowa stacji klimatyzacyjnej silników głównych maszyny wyciągowej szyb R-X

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zabudowa stacji klimatyzacyjnej silników głównych maszyny wyciągowej szyb R-X.

2. Zakres rzeczowy zabudowy stacji klimatyzacyjnej silników głównych maszyny wyciągowej szyb R-X obejmuje:

2.1 Wykonanie:

a) projektu technicznego „Zabudowa stacji klimatyzacyjnej silników głównych ma-szyny wyciągowej szybu R-X” obejmujący montaż centrali klimatyzacyjnej o wydajności min. 6500 m3/h wraz z agregatem chłodniczym o wydajności nie mniejszej niż 38kW z opcją pracy automatycznej. Projekt obejmuje zabudowę kompletnych układów kanałowych oddzielnie do silnika A i silnika B. Przedmiotowe silniki wyposażone są w czujniki temperaturowe umieszczone na stojanach typu Pt 100. W projekcie należy ująć zabudowę centrali temperaturowej, z której sygnały będą wykorzystane do sterowania ww. centralą oraz umieszczone będą na panelu wizualizacyjnym i pulpicie (lampka informująca o przekroczeniu temperatury silników) w pomieszczeniu maszynisty.

b) projektu budowlanego obejmującego zabudowę przedmiotowej stacji.

Projekty wymagają zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.

2.2 Wykonanie opinii atestacyjnej w aspekcie §8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

2.3 Wprowadzenie zmian do dokumentacji górniczego wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego szybu R-X wynikające z rzeczowych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w obowiązującym trybie postępowania.

2.4 Uzyskanie zgody na prowadzenie prac zgodnie z obowiązującym Prawem Geologicznym i Górniczym, Prawem Budowlanym oraz z rozporządzeniami z nimi związanymi. Wszystkie koszty związane z uzyskaniem ww. pozwolenia ponosi Wykonawca.

2.5 Opracowanie technologii wykonywania przedmiotowych prac.

2.6 Dostawa i zabudowa stacji klimatyzacyjnej zgodnie z zatwierdzonym projektem.

2.7 Dostawa i zabudowa centralki temperaturowej zgodnie z zatwierdzonym projektem.

2.8 Dostawa i zabudowa panelu wizualizacyjnego w pomieszczeniu maszynisty zgodnie z zatwierdzonym projektem.

2.9 Wykonanie wszystkich niezbędnych prac montażowych wynikających z opracowanego projektu.

2.10 Wykonanie prób rozruchowych zabudowanej stacji klimatyzacyjnej.

2.11 Dostarczenie kompletu świadectw fabrycznych oraz deklaracji zgodności WE.

2.12 Wykonanie pomiarów odbiorczych w zakresie zgodnym z polską Normą dotyczącą badań odbiorczych urządzeń elektrycznych do 1kV.

2.13 Wykonanie dokumentacji powykonawczej zabudowanych urządzeń.

2.14 Dostarczenie dokumentacji, o których mowa w pkt. 2.1. i 2.13 niniejszego ustępu, w trzech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (pliki tekstowe *.doc, rysunki oraz schematy *.dwg, *.dxf).

3. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupi i dostarczy Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot zadania.

4. Dostarczenie materiałów i urządzeń na miejsce zabudowy i pracowników na miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie realizował własnymi środkami transportu, w ramach wynagrodzenia za przedmiot zadania.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zadania zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami państwowymi, zakładowymi, rysunkami normatywnymi.

6. Do oferty należy dołączyć:

6.1. Oświadczenie w formie papierowej (oryginał) oraz elektronicznej w SWZ o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w SWZ zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 1 do SIWZ,

6.2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ,

6.3. Do oferty należy dołączyć szczegółowy kosztorys ofertowy ze składnikami cenotwórczymi R, M, S.

7. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się