DOSTAWA CENTRALI ALARMOWEJ i MODUŁU WEJŚĆ

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

1. MODUŁ WEJŚĆ EXP-I8 CENTRALA NeoGSM ROPAM – 5 szt.
2. CENTRALA ALARMOWA NEO GSM-PS Z KOMUNIKACJĄ GSM ROPAM – 2 szt.

ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy - TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
• towar musi być fabrycznie nowy
• gwarancja – nie krótsza niż 12 miesięcy od dnia dostawy, (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• czy oferta składana jest na produkt równoważny? (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza odpowiedzieć Tak lub Nie).

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne pod warunkiem pełnej kompatybilności wymiarowej, zachowania identycznego układu wyprowadzeń, możliwość korzystania z istniejących aplikacji narzędziowych do konfiguracji i sterowania systemu (RopamNeoIPManager, aplikacja mobilna RopamNeo).
Posiadania wbudowanego modułu WiFi , wbudowany modem GSM,
komunikacja IP WIFI/LAN kanał podstawowy, GPRS kanał zapasowy (automatyczne przełączanie),
Możliwość obsługa czujników temperatury i wilgotności (przewodowe, bezprzewodowe),
wejście analogowe AI 0-10V do kontroli parametrów fizycznych,
przekaźników czasowych do realizacji funkcji czasowo-logicznych,
kontrola wyjść do sterowania elementami automatyki,
• Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny dołączył do oferty dokumenty potwierdzające parametry oferowanego produktu, kartę katalogową i opis produktu.
• Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za sztukę oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
– cenę produktu,
– cenę transportu,
– cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
– inne składniki ceny /np. rabaty, upusty itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

W zakładce dokumenty zostały dołączone poradniki oferenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się