Dostawa koparko-ładowarki w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z prawem opcji wykupu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok produkcji: 2017-2018 lub młodszy w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawa o Ruchu Drogowym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
3. Sposób realizacji: na koszt i ryzyko wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu do siedziby Zamawiającego.
4. Wymagania dotyczące umowy leasingu operacyjnego:
1) waluta – złoty polski,
2) okres finansowania 60 miesięcy w równych, stałych ratach przez cały okres leasingu, bez wpłaty własnej z możliwością wykupu (1% ceny początkowej).
3) opłata manipulacyjna 0%,
4) koszty opłaty ubezpieczenia OC, AC, NNW na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy za pierwsze 12 miesięcy ponoszone będą przez Wykonawcę, koszty te należy skalkulować w racie leasingowej,
5) wszelkie koszty powstałe przy przekazaniu przedmiotu leasingu, takie jak transport do siedziby Zamawiającego, rejestracja koparko-ładowarki i wszystkie inne ponosi Wykonawca,
6) terminy płatności oraz wysokości rat leasingowych zostaną określone w umowie leasingowej,
7) termin zapłaty (np. opłaty wstępnej, rat leasingowych, opłaty wykupu i innych) zgodnie z umową, w tym: opłaty wstępnej 7 dni, rat leasingowych zgodnie z harmonogramem, sukcesywnie przez okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru umowy pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru umowy oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, , charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
7. Koparko-ładowarka musi być produktem należytej jakości, kompletna, wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
8. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2014.1502 z późń. zm.), gdyż przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko-ładowarki i usługa leasingu.
9. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne, 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się