Dostawa środków trwałych, surowców i materiałów – część II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych, surowców i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych, z podziałem na nw. części:
Część 1 zamówienia: Dostawa elementów mechanicznych i elektronicznych sortera fasoli
Część 2 zamówienia: Dostawa szlifierki
Część 3 zamówienia: Dostawa elektrod do napawania
Część 4 zamówienia: Dostawa części do sprężarki
Cześć 5 zamówienia: Dostawa rur grubościennych
Część 6 zamówieniu: Dostawa profili aluminiowych i tworzyw sztucznych – część 1
Część 7 zamówienia: Dostawa profili aluminiowych i tworzyw sztucznych – część 2
Część 8 zamówienia: Dostawa elementów optycznych sortera fasoli
w związku z realizacją projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszystkie zapisy znajdujące się w siwz, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawiera:
załącznik nr 1.1 do siwz – dot. części 1 zamówienia;
załącznik nr 1.2 do siwz – dot. części 2 zamówienia;
załącznik nr 1.3 do siwz – dot. części 3 zamówienia;
załącznik nr 1.4 do siwz – dot. części 4 zamówienia;
załącznik nr 1.5 do siwz – dot. części 5 zamówienia;
załącznik nr 1.6 do siwz – dot. części 6 zamówienia;
załącznik nr 1.7 do siwz – dot. części 7 zamówienia;
załącznik nr 1.8 do siwz – dot. części 8 zamówienia;
W opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry techniczno-jakościowe oraz inne wymagania jakie środki trwałe /surowce/materiały muszą spełnić.
Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad.
Wykonawca zaproponuje przedmiot zamówienia o parametrach/warunkach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym: załącznik nr 2 do siwz.
4.Termin realizacji zamówienia: Cześć 1 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 45 dni (od dnia udzielenia zamówienia); Cześć 2 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 21 dni (od dnia udzielenia zamówienia); Cześć 3 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 21 dni (od dnia udzielenia zamówienia); Cześć 4 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 15 dni (od dnia udzielenia zamówienia);Cześć 5 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 15 dni (od dnia udzielenia zamówienia);Cześć 6 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 15 dni (od dnia udzielenia zamówienia);
Cześć 7 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 30 dni (od dnia udzielenia zamówienia); Cześć 8 zamówienia: nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 15 dni (od dnia udzielenia zamówienia). 5.Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi: część 1 zamówienia: nie krótszy niż. 12 miesiące; część 2 zamówienia: nie krótszy niż. 12 miesięcy; część 3 zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy; część 4 zamówienia: nie krótszy niż. 12 miesięcy; część 5 zamówienia: nie krótszy niż. 12 miesięcy; część 6 zamówienia: nie krótszy niż. 12 miesięcy; część 7 zamówienia: nie krótszy niż. 12 miesięcy; część 8 zamówienia: nie krótszy niż. 12 miesięcy.
6.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 1) Nazwa kryterium: Cena oferty, Waga 60 % , Maksymalna liczba punktów 60; Zasady oceny Zamawiający zawarł w rozdziale XII pkt 2 siwz. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 siwz. 2) Nazwa kryterium: Termin realizacji, Waga 20 % , Maksymalna liczba punktów 20; Zasady oceny Zamawiający zawarł w rozdziale XII pkt 2 siwz. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 siwz. 3) Nazwa kryterium: Okres gwarancji, Waga 20 % , Maksymalna liczba punktów 20; Zasady oceny Zamawiający zawarł w rozdziale XII pkt 2 siwz. Liczba punktów, jaką można uzyskać zostanie wyliczona wg wzoru wskazanego w rozdziale XII pkt 2 siwz.
7.Użyte w niniejszym ogłoszeniu terminy mają następujące znaczenie:
a) „ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), b) „SIWZ” –Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się